+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Materialet edukative përgatiten me qëllim të uljes së rrezikut lidhur me përdorimin e bаrnave të caktuara dhe sigurimin e përdorimit të tyre efikas dhe të sigurt.

Raporti i përgjithshëm për veçoritë e barit, udhëzimi për përdorim të barit dhe teksti që gjendet në paketimin e jashtëm të barit, përgatiten si masa rutinоre për uljen e rrezikut nga të gjitha barnat e lejuara dhe që i përmbajnë të gjitha informacionet përkatëse për barin. Ndryshe prej tyre, materialet edukative përqëndrohen në një apo disa rreziqe të lidhura me sigurinë e barit dhe japin informacione të qarta vetëm për rreziqe të caktuara. Ato në mënyrë të saktë i sqarojnë masat që nevojitet të ndërmerren, që të pengohet apo zvogëlohet mundësia për paraqitjen e tyre apo nëse paraqiten – të zvogëlohet serioziteti i tyre.

Materialet edukative u dedikohen punonjësve shëndetësorë (mjekëve, dentistëve, farmacistëve dhe infermiereve/teknikëve) dhe/apo pacientëve dhe kujdestarëve të tyre.

Në materialet edukative për punonjësit shëndetësorëjanë theksuar informacione të rëndësishme, për të cilat duhet të kenë kujdes punonjësit shëndetësorë gjatë përshkrimit/dhënies së barit të caktuar për pacientin apo ndonjë parametër specifik, të cilin duhet ta përcjellin te pacienti gjatë përdorimit të barit (për shembull: analizë e caktuar laboratorike). Ky material mund të jetë në formë të udhëzuesit/fletushkës, listë kërkesash, tabelë e përcjelljessë pacientit, afishe, videoincizim etj.)

Materialet edukative për pacientët zakonisht theksojnë informacione të rëndësishme për sigurinë e barit për të cilat pacienti duhet patjetër të jetë i vetëdijshëm para ose gjatë përdorimit të barit. Ato mund të përmbajnë këshilla për gjendjen në të cilën pacienti duhet të kërkojë ndihmë mjekësore. Materialet edukative për pacientët shpeshherë janë të përgatitura në formë të kartelës së pacientit, me shenjën për kujdes ndaj rreziqeve, si udhëzues/fletushkë e pacientëve dhe përkujtues i pacientëve. Kryesisht këto materiale pacientët i marrin nga punonjësit shëndetësorë.

Materialet edukative mund të publikohen në momentin e marrjes së lejes për vënie të barit në qarkullim, por edhe më vonë gjatë ciklit jetësor të barit. Materialet edukative i përgatit dhe i shpërndan bartësi i lejes për vënien e barit në qarkullim dhe ato i miraton Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore e Republikës së Maqedonisë – MALMED.

Në faqen e internetit të MALMED-it, shpallen vetëm materialet edukative që lejohen nga MALMED-i. Për botimin e kopjeve të dokumenteve, nevojitet të drejtoheni te bartësi i lejes për vënien e barit në qarkullim (të dhënat për kontakt gjenden në materialet edukative).

Xanirva (rivaroxaban)  – Водич за здравствени работници 23.03.2023

Xanirva (rivaroxaban)  – картичка за предупредување на пациентот 23.03.2023

Eliquis (apixaban)  – Картичка за предупредување на пациентот 23.03.2023

Eliquis (apixaban)  – Водич за лекари 23.03.2023

Enbrel (etanercept)  – Картичка за пациент 08.03.2023

Beovu (brolucizumab)  – Водич за пациенти 08.03.2023

Beovu (brolucizumab)  – Водич за пациенти за лекување со лекот Beovu
(brolucizumab) – аудио порака 08.03.2023

Beovu (brolucizumab)  – Водич за пациенти за лекување со лекот Beovu
(brolucizumab) 08.03.2023

Humira (adalimumab)  – Картичка потсетник за педијатриски пациенти 18.01.2023

Humira (adalimumab)  – Картичка потсетник за возрасни пациенти 18.01.2023

Ultomiris (ravulizumab)  – Водич за лекари за пациенти со генерализирана мијастенија гравис gMG 04.01.2023

Ultomiris (ravulizumab)  – Водич за пациенти со генерализирана мијастенија гравис gMG 04.01.2023

Inflectra (infliximab)  – Картичка за потсетување на пациентот 22.12.2022

Keytruda (pembrolizumab)  – Картичка за предупредување на пациентот 21.11.2022

Keytruda (pembrolizumab)  – Брошура за пациентот 21.11.2022

Depakine(valproic acid); Depakine Chrono (sodium valproate, valproic acid)  – Годишен образец за утврдување на ризик 15.11.2022

Depakine(valproic acid); Depakine Chrono (sodium valproate, valproic acid)  – Прирачник за пациентката 15.11.2022

Depakine(valproic acid); Depakine Chrono (sodium valproate, valproic acid)  – Прирачник за здравствените работници 15.11.2022

Depakine(valproic acid); Depakine Chrono (sodium valproate, valproic acid) – Картичка за пациентката 15.11.2022

Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions): Алка за пациент – информации наведени на алка наменета за пациент. 15.11.2022

Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions) –Водич за пациент (информации наведени на налепница наменета за пациент) 26.10.2022

Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions) –Водич за пациент (информации наведени на папка наменета за пациент) 26.10.2022

Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions) –Водич за пациент (информации наведени на плик наменет за пациент) 26.10.2022

Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions) –Картичка за пациент 26.10.2022

Erelzi (etanercept) – Картичка за пациентот 27.09.2022

Treprostinil Zentiva (treprostinil) – Прашалник за пациенти 22.08.2022

Treprostinil Zentiva (treprostinil) – Брошура за пациенти 22.08.2022

Treprostinil Zentiva (treprostinil) – Водич за здравствени работници 22.08.2022

Zeoks (deferasirox) – Брошура за пациенти 22.08.2022

Zeoks (deferasirox) – Водич за здравствени работници 22.08.2022

Zeoks (deferasirox) – Референтна листа за лекари за дозирање на Зеокс и биолошки мониторинг 22.08.2022

Rivarox (rivaroxaban) – Водич за здравствени работници 16.08.2022

Tysabri (natalizumab) – Образец за продолжување на лекување 16.08.2022

Tysabri (natalizumab) – Образец за траен прекин на лекување 16.08.2022

Tysabri (natalizumab) – Информации за лекарите и насоки за леување на пациенти кои го примаат лекот Tysabri 16.08.2022

Tysabri (natalizumab) – Картичка за предупредување на пациентот 16.08.2022

Tysabri (natalizumab) – Образец за почеток на лекување 16.08.2022

Hemlibra (emicizumab)-Водич за пациенти/лица кои се грижат 04.07.2022

Hemlibra (emicizumab)-Водич за здравствени работници 04.07.2022

Hemlibra (emicizumab)-Картичка за пациентот 04.07.2022

Hemlibra (emicizumab)-Водич за лаборанти 04.07.2022

Esbriet  (pirfenidone) –  Листа за безбедност при препишување на лекот од страна на лекарот 04.07.2022

MabThera (rituximab) – Брошура за пациенти 04.07.2022

Inflectra-Картичка за потсетувањена пациентот 03.05.2022

Mirena- Картица за потсетување на пациентката

Водич за лекари за да се објасни ризикот од ектопична бременост при администрација на Мирена – интраутериниот систем кој содржи левоноргестрел (LNG-IUS)

Remicade-Картичка за потсетувањена пациентот 29.04.2022


Rivarox-Картичка за потсетување на пациент, објавено на 24.03.2022


Runaplax-Картичка за потсетување на пациент, обајвено на 24.03.2022

Runaplax-Водич за лекари, обајвено на 24.03.2022


Remsima-Картичка за потсетување на пациент, објавено на 24.03.2022


Tetraspan-Обука на здравствени работници преку електронска платформа примена на раствори со хидроксиетил скроб во согласност со одобрените информации за лекот, објавено на 10.03.2022

Tetraspan-Брошура за здравствени работници за спроведување на дополнителни мерки за минимизирање на ризик, објавено на 10.03.2022


Actemra-Картичка за информирање на пациенти, објавено на 16.02.2022

Actemra-Важни безбедносни информации за пациентите, објавено на 16.02.2022

Actemra-Брошура за здравствени работници, објавено на 16.02.2022

Actemra-Упатство за дозирање, објавено на 16.02.2022


Opdivo-Картичка со предупредувања за пациентот, објавено на 16.02.2022


Ultromiris – Водич за родители (пароксизмална ноќна хемоглобинурија (PNH)), објавено на 17.01.2022

Ultromiris – Водич за пациенти (пароксизмална ноќна хемоглобинурија (PNH)), објавено на 17.01.2022

Ultromiris – Водич за лекари за пациенти со PNH, објавено на 17.01.2022

Ultromiris – Водич за родители (атипичен хемолитичен уремичен синдром (aHUS)), објавено на 17.01.2022

Ultromiris – Водич за пациенти (атипичен хемолитичен уремичен синдром (aHUS)), објавено на 17.01.2022

Ultromiris – Водич за лекари за пациенти со aHUS, објавено на 17.01.2022

Ultromiris – Картичка за пациентот, објавено на 17.01.2022


Kadcyla-Едукативни информации за здравствени работници, објавено на 15.12.2021


Vyndaqel-Водич за здравствени работници-Важни информации за минимизирање на ризик за здравствени работници, објавено на 11.11.2021


Tecentriq-Картичка за информирање на пациенти, објавено на 09.11.2021


Lenalidomid Teva-Опис на спроведувањето на дополнителни мерки за минимизирање на ризикот (aRMM) за Леналидомид Тева / План за контролирана дистрибуција на лекови за спроведување на програма за превенција на бременост, објавено на 09.11.2021


Keytruda-Информативна картичка за пациент, објавено на 04.10.2021

Keytruda-Ваш водич за Keytruda (pembrolizumab), објавено на 04.10.2021


Risdiplam-Инструкции за употреба, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Инструкции за употреба на торба за ладење, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Папка за едукативни материјали, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Картичка за дозирање, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Календар за деца, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Календар за возрасни, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Видео за деца, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Видео за возрасни, објавено на 24.09.2021


Xeljanz-Картичка за пациенти, објавено на 26.08.2021

Xeljanz-Брошура за здравствени работници, објавено на 26.08.2021

Xeljanz-Контролна листа за започнување со терапија наменета за лекари, објавено на 26.08.2021

Xeljanz-Контролна листа за одржување на терапија наменета за лекари, објавено на 26.08.2021


Lenalidomidе-Картичка за пациентот, објавено на 25.08.2021

Lenalidomidе-Водич за пациентот, објавено на 25.08.2021

Lenalidomidе-Водич за здравствени работници, објавено на 25.08.2021

Lenalidomidе-Образец за согласност на пациентот, објавено на 25.08.2021

Lenalidomidе-Образец за пријава на бременост, објавено на 25.08.2021


Rufixalo-Картичка за пациенти, објавено на 20.08.2021

Rufixalo-Водич за лекари, објавено на 20.08.2021


Actemra-Прирачник за пациенти кои се на третман со лекот, објавено на 14.07.2021


Fingolimod-Водич за пациент/родител/старател, објавено на 14.07.2021

Fingolimod-Картичка за пациенти-Потсетник за бременост, објавено на 14.07.2021

Fingolimod-Контролна листа за здравствени работници кои го препишуваат лекот Финголимод, објавено на 14.07.2021


Esbriet (pirfenidone)-Листа за безбедност при препишување на лекот од страна на лекарот, објавено на 21.04.2021


Exjade-Референтна листа за лекари за дозирање на deferasirox и биолошко следење, објавено на 12.03.2021


Pradaxa-Картичка за пациенти со предупредувања, објавено на 25.02.2021

Pradaxa-Водич за препишување на лекот (VTE), објавено на 25.02.2021

Pradaxa-Водич за препишување на лекот (DVT-PE), објавено на 25.02.2021


Baxter-Континуирана амбулантна перитонеална дијализа, објавено на 24.02.2021

Baxter-Автоматизирана перитонеална дијализа, објавено на 24.02.2021


Hyrimoz-Картичка за возрасни

Hyrimoz-Картичка за деца


Eliquis-Картичка за предупредување на пациентот

Eliquis-Водич за лекари


Hemlibra-Дневник за пациенти


Euthyrox-Известување за пациенти

Euthyrox-Брошура за здравствени работници


Zelboraf-Cotellic - Doracak për pacientë 


Xerdoxo-Картичка за пациенти

Xerdoxo-Водич за здравствени работници


Ezinelle-Прашалник за пациентот

Ezinelle-Упатство со совети за жени

Ezinelle-Упатство за фармацевти


MabThera-Брошура за пациенти

MabThera-Брошура за здравствени работници

 

Actemra-Брошура за пациенти

Actemra-Fletushkë për punonjësit shëndetësorë

Actemra-Картичка за информирање

Actemra-Упатство за дозирање


Tysabri – Картичка за предупредување на пациентот

Tysabri – Информации за лекари

Tysabri – Образец за почеток за лекување со лекот

Tysabri – Образец за траен прекин за лекување со лекот


Tecentriq - Doracak për pacientë


Eviplera – Materiale edukative për punonjësit shëndetësorë


Exjade – Materiale edukative për punonjësit shëndetësorë

Exjade – Doracak për pacientë


Lenalidomid – Formular për paraqitje të shtatzënësisë së pacientes

Lenalidomid – Fletushkë me informacione të rëndësishme për pacientë

Lenalidomid – Fletushkë me informacione të rëndësishme për pacientë

Lenalidomid – Kartela për pacientët


Esbriet – Doracak për pacientë


Inflectra – Kartela e pacientit


Aubagio – Kartela e pacientit

Augabio – Udhëzues për punonjësit shëndetësorë


Ipertazin-bosentan – Kartelë për paralajmërim të pacientëve


Kadcyla – Materiale edukative për punonjësit shëndetësorë


Lenalidomid Teva-Udhëzues për pacientë   

Lenalidomid Teva- Udhëzues për punonjësit shëndetësorë   

Lenalidomid Teva-Kartela e pacientit   

Lenalidomid Teva-Regjistrim kontrollues për përshkrues   

Lenalidomid Teva-Formular për pëlqim të pacientit   

Lenalidomid Teva-Formular për paraqitjen e shtatzënësisë së pacientes   


Alecensa-Doracak për pacientë   


Pradaxa-Kartela e pacientit   

Pradaxa-Udhëzues për përshkrim të barit (VTE)   

Pradaxa-Udhëzues për përshkrim të barit (DVT/BE)   

 

Tableta Minirin -Fletushkë për punonjësit shëndetësorë   


Valproat-Kartelë për paralajmërim të pacientëve   


Rihathon – Kartela e pacientit   

Rihathon – Fletushkë për pacientë   

Rihathon – Fletushkë për punonjësit shëndetësorë   


Lemtrada – Kartela e pacientit   

Lemtrada – Doracak për pacientë   

Lemtrada – Doracak për punonjësit shëndetësorë   

Lemtrada – Lista kontrolluese për punonjësin shëndetësor   


Fletushkë për këshilla të rëndësishme për punonjësit shëndetësorë, për përdorim të Tenofovir diproksil fumarat (TDF) për trajtim të pacientëve në moshë të adoleshencës nga 12 deri në 18 vjet të infektuar me HIV 1   

Fletushkë për këshilla të rëndësishme për punonjësit shëndetësorë, për përdorim të Tenofovir diproksil fumarat (TDF) për trajtim të pacientëve në moshë të adoleshencës me hepatit B kronik nga 12 deri në 18 vjet   

Këshilla për punonjësit shëndetësorë për trajtim të sëmundjeve renale dhe rregullim të dozës te pacientët e rritur që marrin Tenofovir disoproksil   

Këshilla për punonjësit shëndetësorë për trajtim të sëmundjeve renale dhe rregullim të dozës te pacientët e rritur që marrin Tenofovir disoproksil   


Erivedge – Fletushkë për pacientë   

Erivedge – Fletushkë për punonjësit shëndetësorë   

Erivedge – Deklaratë për pranim të këshillës   

Erivedge – Kartela e pacientit   

Erivedge – Kartelë për punonjësit shëndetësorë   


Hemlibra – Kartela e pacientit   

Hemlibra – Udhëzues për laborantë   

Hemlibra – Udhëzues për pacientë - Persona që kujdesen   

Hemlibra – Udhëzues për punonjësit shëndetësorë   


MabThera – Fletushkë për pacientë   

MabThera – Fletushkë për punonjësit shëndetësorë   

MabThera – Kartelë për informim të pacientëve   


Eylea – Udhëzues për rekomandim   


Xarelto – Udhëzues për rekomandim   

Xarelto – Kartela e pacientit   


Actemra-Informacione të rëndësishme sigurie për pacientët   

Actemra-Fletushkë për punonjësit shëndetësorë   

Actemra-Kartelë për informim të pacientit për terapinë me Actemra   

Actemra-Udhëzim për marrjen e dozës Actemra   


Roaccutane-Kartelë përkujtuese për pacientë   

Roaccutane-Lista e farmacistëve – Udhëzim për dhënien e Roaccutane   

Roaccutane-Lista e mjekëve / Forma e pranimit gjatë përshkrimit të barit Roaccutane   


Keytruda (pembrolizumab) – Fletushkë për punonjësit shëndetësorë   

Keytruda (pembrolizumab) – Fletushkë për pacientë   

Keytruda (pembrolizumab) – Kartelë informuese për pacientë   


Fletushkë për Keytruda (pembrolizumab)   

Fletushkë për Tysabri (natalizumab)   


Fletushkë për dializë peritoneale   

   


Afishe për dializë peritoneale   

Envansus – Kartela e pacientit   


EYLEA EM – Udhëzues për rekomandim   

EYLEA EM – Trajtim i DME-së   

EYLEA EM – Trajtim i HNV-së   

EYLEA EM – Trajtim i SMD-së   

EYLEA EM – Trajtim i OCRV-së   

EYLEA EM – Trajtim i OGRV-së   


ABACAVIR – Reagime hipersensitive   


GILENYA – Lista kontrolluese e përshkrimit të barit   


TYSABRI – Masa plotësuese për uljen e rrezikut të lidhur me paraqitjen e nekrozës retinale akute