+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Едукативните материјали се изготвуваат со цел минимизирање на ризикот асоциран со примена на одредени лекови  и обезбедување на нивна ефиксна и безбедна примена.

Збирниот извештај за особините на лекот, упатството за употреба на лекот и текстот кој се наоѓа на надворешното пакување на лекот се изготвуваат како рутински мерки за минимизирање на ризикот за сите одобрени лекови и ги содржат сите релевантни информации за лекот.  За разлика од нив, едукативните материјали се фокусираат на еден или повеќе ризици поврзани со безбедноста на лекот и даваат јасни информации само за дефинираните ризици. Тие концизно ги објаснуваат мерките кои е неопходно да се преземат за да се спречи или намали можноста за нивна појава или доколу се појават – да се намали нивната сериозност.

Едукативните материјали се наменети за здравствените работници (доктори, стоматолози, фармацевти и медицински сестри/техничари) и/или пациенти и нивни старатели.

Во едукативните материјали за здраствените работници се наведени значајни информации на кои треба да обрнат внимание здравствените работници при пропишување/издавање на одреден лек за пациентот или некој специфичен параметар кој треба да го следат кај пациентот во текот на примена на лекот (на пр. одредена лабораториска анализа). Овој материјал може да биде во форма на водич/брошура, листа на барања, табели за следење на пациентот, постер, видео запис итн.)

Едукативините материјали за пациентите вообичаено укажуваат на најзначајните информации за безбедноста на лекот за кои мора да биде свесен пациентот пред или во тeкот на употребата на лекот. Истите може да содржат укажувања и совети за состојбите во кои пациентот е неопходно да побара медицинска помош. Едукативините материјали за пациентите најчесто се изготвени во форма на картичка за пациентот со назнака за внимателост за ризиците, водичи/брошури за пациенти и потсетници за пацинтите. Овие материјали, воглавно, пациентите ги добиваат од страна на здравствените работници.

Едукативни материјали можат да се публикуваат во моментот на добивање на одобрение  за ставање на лекот во промет, но и подоцна во текот на животниот циклус на лекот. Едукативните материјали ги приготвува и дистрибуира носителот на одобението за ставање на лекот во промет, а ги одобрува Агенцијата за лекови медицински средства на Р. Македонија-МАЛМЕД.

На интернет страната на МАЛМЕД се објавуваат само едукативните материјали кои се одобрени од страна на МАЛМЕД. За печатење на копии од документите неопходно е да се обратите до носителот на одобрението за ставање на лекот во промет (податоците за контакт се содржани во едукативните материјали).

Ribas (rivaroxaban) – Водич за лекари 29.05.2024

Ribas (rivaroxaban) – Картичка со предупредување за пациентот 29.05.2024

Пирферидоне МСН (pirferidone) –Листа за безбедност при пропишување лекот pirferidone од страна на лекар 02.05.2024

Fingolimod MSN (fingolimod) – Водич за пациенти 02.05.2024

Fingolimod MSN (fingolimod) – Картичка за потсетување на пациентот 02.05.2024

Fingolimod MSN (fingolimod) – Контролна листа за здравствени работници кои го пропишуваат лекот Финголимод 02.05.2024

Kivala (abacavir/lamivudine) – Картичка за предупредување 25.03.2024

Ultomiris (ravulizumab) – Картичка за паиентот 25.03.2024

Ultomiris (ravulizumab) – Водич за пациенти/родители/старатели со важни информации за безбедна  употреба на лекот 25.03.2024

Ultomiris (ravulizumab) – Водич за здравствени работници 25.03.2024

Columvi (glofitamab) – Водич за здравствени работници 28.02.2024

Columvi (glofitamab) – Картичка за пациентот 28.02.2024

Teriflunоmid Pharmas (teriflunomide) – Картичка за пациенти 22.01.2024

Teriflunоmid Pharmas (teriflunomide) – Водич за здравствени работници 22.01.2024

Yervoy (ipilimumab) – Картичка со предупредувања за пациентот 17.01.2024

Yervoy (ipilimumab) – Водич со информации за пациентот 17.01.2024

Simponi (golimumab) – Картичка за потсетување на пациентот 12.11.2023

Daruph (dasatinib) – Водич за здравствени работници 20.09.2023

Tecentriq (atezolizumab): Картичка за пациентот 18.09.2023

Lenalidomide Grindeks (lenalidomide) – Обазец за пријавување на бременост 26.07.2023

Lenalidomide Grindeks (lenalidomide): Прашалник за здравствен работник за специфични настани – Обазец за исход од Бременост 26.07.2023

Lenalidomide Grindeks (lenalidomide): Листа за проверка –мажи 26.07.2023

Lenalidomide Grindeks (lenalidomide): Листа за проверка –жени кои не се во репродуктивен период 26.07.2023

Lenalidomide Grindeks (lenalidomide): Листа за проверка -жени во репродуктивен период 26.07.2023

Lenalidomide Grindeks (lenalidomide)  – Програма за превенција од бременост 26.07.2023

Lenalidomide Grindeks (lenalidomide)  – Картичка за пациент 26.07.2023

Lenalidomide Grindeks (lenalidomide)  – Едукативна брошура за здравствени работници 26.07.2023

Lenalidomide Grindeks (lenalidomide)  – Брошура за машки пациенти 26.07.2023

Lenalidomide Grindeks (lenalidomide)  – Брошура за женски пациенти кои се во репродуктивен период 26.07.2023

Lenalidomide Grindeks (lenalidomide)  – Брошура за женски пациенти кои не се во репродуктивен период 26.07.2023

Remicade-Картичка за потсетувањена пациентот 20.07.2023

Vabysmo (faricimab)  – Водич за пациенти (аудио материјал) 26.06.2023

Vabysmo (faricimab)  – Водич за пациенти 26.06.2023

Xanirva (rivaroxaban)  – Kартичка за предупредување на пациентот 19.06.2023

Xanirva (rivaroxaban)  – Водич за здравствени работници 19.06.2023

Roaccutane (isotretinoin)  – Контролна листа за лекари/Образец за потврда при препишување на лекот Roaccutane на женски пациенти 15.05.2023

Enspryng (satralizumab)  – Картичка за пациентот 15.05.2023

Lunsumio (mosunetuzumab)  – Картичка за пациентот 15.05.2023

Xanirva (rivaroxaban)  – Водич за здравствени работници 23.03.2023

Xanirva (rivaroxaban)  – картичка за предупредување на пациентот 23.03.2023

Eliquis (apixaban)  – Картичка за предупредување на пациентот 23.03.2023

Eliquis (apixaban)  – Водич за лекари 23.03.2023

Enbrel (etanercept)  – Картичка за пациент 08.03.2023

Beovu (brolucizumab)  – Водич за пациенти 08.03.2023

Beovu (brolucizumab)  – Водич за пациенти за лекување со лекот Beovu
(brolucizumab) – аудио порака 08.03.2023

Beovu (brolucizumab)  – Водич за пациенти за лекување со лекот Beovu
(brolucizumab) 08.03.2023

Humira (adalimumab)  – Картичка потсетник за педијатриски пациенти 18.01.2023

Humira (adalimumab)  – Картичка потсетник за возрасни пациенти 18.01.2023

Ultomiris (ravulizumab)  – Водич за лекари за пациенти со генерализирана мијастенија гравис gMG 04.01.2023

Ultomiris (ravulizumab)  – Водич за пациенти со генерализирана мијастенија гравис gMG 04.01.2023

Inflectra (infliximab)  – Картичка за потсетување на пациентот 22.12.2022

Keytruda (pembrolizumab)  – Картичка за предупредување на пациентот 21.11.2022

Keytruda (pembrolizumab)  – Брошура за пациентот 21.11.2022

Depakine(valproic acid); Depakine Chrono (sodium valproate, valproic acid)  – Годишен образец за утврдување на ризик 15.11.2022

Depakine(valproic acid); Depakine Chrono (sodium valproate, valproic acid)  – Прирачник за пациентката 15.11.2022

Depakine(valproic acid); Depakine Chrono (sodium valproate, valproic acid)  – Прирачник за здравствените работници 15.11.2022

Depakine(valproic acid); Depakine Chrono (sodium valproate, valproic acid) – Картичка за пациентката 15.11.2022

Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions): Алка за пациент – информации наведени на алка наменета за пациент. 15.11.2022

Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions) –Водич за пациент (информации наведени на налепница наменета за пациент) 26.10.2022

Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions) –Водич за пациент (информации наведени на папка наменета за пациент) 26.10.2022

Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions) –Водич за пациент (информации наведени на плик наменет за пациент) 26.10.2022

Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions) –Картичка за пациент 26.10.2022

Erelzi (etanercept) – Картичка за пациентот 27.09.2022

Treprostinil Zentiva (treprostinil) – Прашалник за пациенти 22.08.2022

Treprostinil Zentiva (treprostinil) – Брошура за пациенти 22.08.2022

Treprostinil Zentiva (treprostinil) – Водич за здравствени работници 22.08.2022

Zeoks (deferasirox) – Брошура за пациенти 22.08.2022

Zeoks (deferasirox) – Водич за здравствени работници 22.08.2022

Zeoks (deferasirox) – Референтна листа за лекари за дозирање на Зеокс и биолошки мониторинг 22.08.2022

Rivarox (rivaroxaban) – Водич за здравствени работници 16.08.2022

Tysabri (natalizumab) – Образец за продолжување на лекување 16.08.2022

Tysabri (natalizumab) – Образец за траен прекин на лекување 16.08.2022

Tysabri (natalizumab) – Информации за лекарите и насоки за леување на пациенти кои го примаат лекот Tysabri 16.08.2022

Tysabri (natalizumab) – Картичка за предупредување на пациентот 16.08.2022

Tysabri (natalizumab) – Образец за почеток на лекување 16.08.2022

Hemlibra (emicizumab)-Водич за пациенти/лица кои се грижат 04.07.2022

Hemlibra (emicizumab)-Водич за здравствени работници 04.07.2022

Hemlibra (emicizumab)-Картичка за пациентот 04.07.2022

Hemlibra (emicizumab)-Водич за лаборанти 04.07.2022

Esbriet  (pirfenidone) –  Листа за безбедност при препишување на лекот од страна на лекарот 04.07.2022

MabThera (rituximab) – Брошура за пациенти 04.07.2022

Inflectra-Картичка за потсетувањена пациентот 03.05.2022

Mirena- Картица за потсетување на пациентката

Водич за лекари за да се објасни ризикот од ектопична бременост при администрација на Мирена – интраутериниот систем кој содржи левоноргестрел (LNG-IUS)

Remicade-Картичка за потсетувањена пациентот 29.04.2022


Rivarox-Картичка за потсетување на пациент, објавено на 24.03.2022


Runaplax-Картичка за потсетување на пациент, обајвено на 24.03.2022

Runaplax-Водич за лекари, обајвено на 24.03.2022


Remsima-Картичка за потсетување на пациент, објавено на 24.03.2022


Tetraspan-Обука на здравствени работници преку електронска платформа примена на раствори со хидроксиетил скроб во согласност со одобрените информации за лекот, објавено на 10.03.2022

Tetraspan-Брошура за здравствени работници за спроведување на дополнителни мерки за минимизирање на ризик, објавено на 10.03.2022


Actemra-Картичка за информирање на пациенти, објавено на 16.02.2022

Actemra-Важни безбедносни информации за пациентите, објавено на 16.02.2022

Actemra-Брошура за здравствени работници, објавено на 16.02.2022

Actemra-Упатство за дозирање, објавено на 16.02.2022


Opdivo-Картичка со предупредувања за пациентот, објавено на 16.02.2022


Ultromiris – Водич за родители (пароксизмална ноќна хемоглобинурија (PNH)), објавено на 17.01.2022

Ultromiris – Водич за пациенти (пароксизмална ноќна хемоглобинурија (PNH)), објавено на 17.01.2022

Ultromiris – Водич за лекари за пациенти со PNH, објавено на 17.01.2022

Ultromiris – Водич за родители (атипичен хемолитичен уремичен синдром (aHUS)), објавено на 17.01.2022

Ultromiris – Водич за пациенти (атипичен хемолитичен уремичен синдром (aHUS)), објавено на 17.01.2022

Ultromiris – Водич за лекари за пациенти со aHUS, објавено на 17.01.2022

Ultromiris – Картичка за пациентот, објавено на 17.01.2022


Kadcyla-Едукативни информации за здравствени работници, објавено на 15.12.2021


Vyndaqel-Водич за здравствени работници-Важни информации за минимизирање на ризик за здравствени работници, објавено на 11.11.2021


Tecentriq-Картичка за информирање на пациенти, објавено на 09.11.2021


Lenalidomid Teva-Опис на спроведувањето на дополнителни мерки за минимизирање на ризикот (aRMM) за Леналидомид Тева / План за контролирана дистрибуција на лекови за спроведување на програма за превенција на бременост, објавено на 09.11.2021


Keytruda-Информативна картичка за пациент, објавено на 04.10.2021

Keytruda-Ваш водич за Keytruda (pembrolizumab), објавено на 04.10.2021


Risdiplam-Инструкции за употреба, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Инструкции за употреба на торба за ладење, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Папка за едукативни материјали, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Картичка за дозирање, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Календар за деца, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Календар за возрасни, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Видео за деца, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Видео за возрасни, објавено на 24.09.2021


Xeljanz-Картичка за пациенти, објавено на 26.08.2021

Xeljanz-Брошура за здравствени работници, објавено на 26.08.2021

Xeljanz-Контролна листа за започнување со терапија наменета за лекари, објавено на 26.08.2021

Xeljanz-Контролна листа за одржување на терапија наменета за лекари, објавено на 26.08.2021


Lenalidomidе-Картичка за пациентот, објавено на 25.08.2021

Lenalidomidе-Водич за пациентот, објавено на 25.08.2021

Lenalidomidе-Водич за здравствени работници, објавено на 25.08.2021

Lenalidomidе-Образец за согласност на пациентот, објавено на 25.08.2021

Lenalidomidе-Образец за пријава на бременост, објавено на 25.08.2021


Rufixalo-Картичка за пациенти, објавено на 20.08.2021

Rufixalo-Водич за лекари, објавено на 20.08.2021


Actemra-Прирачник за пациенти кои се на третман со лекот, објавено на 14.07.2021


Fingolimod-Водич за пациент/родител/старател, објавено на 14.07.2021

Fingolimod-Картичка за пациенти-Потсетник за бременост, објавено на 14.07.2021

Fingolimod-Контролна листа за здравствени работници кои го препишуваат лекот Финголимод, објавено на 14.07.2021


Esbriet (pirfenidone)-Листа за безбедност при препишување на лекот од страна на лекарот, објавено на 21.04.2021


Exjade-Референтна листа за лекари за дозирање на deferasirox и биолошко следење, објавено на 12.03.2021


Pradaxa-Картичка за пациенти со предупредувања, објавено на 25.02.2021

Pradaxa-Водич за препишување на лекот (VTE), објавено на 25.02.2021

Pradaxa-Водич за препишување на лекот (DVT-PE), објавено на 25.02.2021


Baxter-Континуирана амбулантна перитонеална дијализа, објавено на 24.02.2021

Baxter-Автоматизирана перитонеална дијализа, објавено на 24.02.2021


Hyrimoz-Картичка за возрасни

Hyrimoz-Картичка за деца


Eliquis-Картичка за предупредување на пациентот

Eliquis-Водич за лекари


Hemlibra-Дневник за пациенти


Euthyrox-Известување за пациенти

Euthyrox-Брошура за здравствени работници


Zelboraf-Cotellic-Прирачник за пациенти 


Xerdoxo-Картичка за пациенти

Xerdoxo-Водич за здравствени работници


Ezinelle-Прашалник за пациентот

Ezinelle-Упатство со совети за жени

Ezinelle-Упатство за фармацевти


MabThera-Брошура за пациенти

MabThera-Брошура за здравствени работници

 

Actemra-Брошура за пациенти

Actemra-Брошура за здравствени работници

Actemra-Картичка за информирање

Actemra-Упатство за дозирање


Tysabri – Картичка за предупредување на пациентот

Tysabri – Информации за лекари

Tysabri – Образец за почеток за лекување со лекот

Tysabri – Образец за траен прекин за лекување со лекот


Tecentriq – Прирачник за пациенти


Eviplera – Едукативни материјали за здравствени работници


Exjade – Едукативни материјали за здравствени работници

Exjade – Прирачник за пациенти


Lenalidomid – Образец за пријава на бременост на пациентка

Lenalidomid – Брошура со важни информации за пациенти

Lenalidomid – Информации за здравствени работници-Листа за контролен попис за препишувачи во врска со советувањето пред воведување на терапија со леналидомид

Lenalidomid – Картичка за пациенти


Esbriet – Прирачник за пациенти


Inflectra – Картичка за пациенти


Aubagio – Картичка за пациенти

Augabio – Упатство за здравствени работници


Ipertazin-bosentan – Картичка за предупредување на пациенти


Kadcyla – Едукативни материјали за здравствени работници


Lenalidomid Teva-Водич за пациенти   

Lenalidomid Teva-Водич за здравствени работници   

Lenalidomid Teva-Картичка за пациенти   

Lenalidomid Teva-Контролен потпис за препишувачи   

Lenalidomid Teva-Образец за согласност на пациент   

Lenalidomid Teva-Образец за пријава на бременост на пациентка   


Alecensa-Прирачник за пациенти   


Pradaxa-Картичка за пациенти   

Pradaxa-Водич за препишување на лекот (VTE)   

Pradaxa-Водич за препишување на лекот (DVT/BE)   

 

Minirin таблети-Брошура за здравствени работници   


Валпроат-Картичка со предупредување за пациенти   


Rihathon – Картичка за пациенти   

Rihathon – Брошура за пациенти   

Rihathon – Брошура за здравствени работници   


Lemtrada – Картичка за пациенти   

Lemtrada – Прирачник за пациенти   

Lemtrada – Прирачник за здравствени работници   

Lemtrada – Контролна листа за здравствен работник   


Брошура со важни совети за здравствените работници за употребата на Тенофовир диспроксил фумарат (TDF) за третман на пациенти во адолесценција на возраст од 12 до 18 години инфицирани со ХИВ1   

Брошура со важни совети за здравствените работници за употребата на Тенофовир диспроксил фумарат (TDF) за третман на пациенти во адолесценција со хроничен хепатит Б на возраст од 12 до 18 години   

Совети за здравствени работници за справување со ренални заболувања и приспособување на дозата кај возрасни пациенти што примаат Тенофовир дисопроксил   

Совети за здравствени работници за справување со ренални заболувања и приспособување на дозата кај возрасни пациенти што примаат Тенофовир дисопроксил   


Erivedge – Брошура за пациент   

Erivedge – Брошура за здравствени работници   

Erivedge – Изјава за прифаќање на совет   

Erivedge – Картичка за пациент   

Erivedge – Картичка за здравствени работици   


Hemlibra – Картичка за пациент   

Hemlibra – Водич за лаборанти   

Hemlibra – Водич за пациенти-Лица кои се грижат   

Hemlibra – Водич за здравствени работници   


MabThera – Брошура за пациенти   

MabThera – Брошура за здравствени работници   

MabThera – Картичка за информирање на пациенти   


Eylea – Водич за препорака   


Xarelto – Водич за препорака   

Xarelto – Картичка за пациент   


Actemra-Важни безбедносни информации за пациентите   

Actemra-Брошура за здравствени работници   

Actemra-Картичка за информирање на пациентите на терапија со Actemra   

Actemra-Упатство за дозирање на Actemra   


Roaccutane-Картичка за потсетување на пациенти   

Roaccutane-Листа за фармацевти-Упатство за издавање на Roaccutane   

Roaccutane-Листа за лекари/Форма за признавање при препишување на лекот Roaccutane   


Keytruda (pembrolizumab) – Брошура за здравствени работници   

Keytruda (pembrolizumab) – Брошура за пациенти   

Keytruda (pembrolizumab) – Информативна картичка за пациенти   


Брошура за Keytruda (pembrolizumab)   

Брошура за Tysabri (natalizumab)   


Брошура за перитонеална дијализа   

Постер за перитонеална дијализа   


Енвансус – едукативен материјал за здравствени работници   

Енвансус – картичка за пациентот   


EYLEA EM – водич за препорака   

EYLEA EM – третман на ДМЕ   

EYLEA EM – третман на ХНВ   

EYLEA EM – третман на СМД   

EYLEA EM – третман на ОЦРВ   

EYLEA EM – третман на ОГРВ   


ABACAVIR – Хиперсензитивни реакции   


GILENYA – Контролна листа на препишување на лекот   


TYSABRI – Дополнителни мерки за минимизација на ризик поврзано со појава на акутна ретинална некроза