+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Едукативните материјали се изготвуваат со цел минимизирање на ризикот асоциран со примена на одредени лекови  и обезбедување на нивна ефиксна и безбедна примена.

Збирниот извештај за особините на лекот, упатството за употреба на лекот и текстот кој се наоѓа на надворешното пакување на лекот се изготвуваат како рутински мерки за минимизирање на ризикот за сите одобрени лекови и ги содржат сите релевантни информации за лекот.  За разлика од нив, едукативните материјали се фокусираат на еден или повеќе ризици поврзани со безбедноста на лекот и даваат јасни информации само за дефинираните ризици. Тие концизно ги објаснуваат мерките кои е неопходно да се преземат за да се спречи или намали можноста за нивна појава или доколу се појават – да се намали нивната сериозност.

Едукативните материјали се наменети за здравствените работници (доктори, стоматолози, фармацевти и медицински сестри/техничари) и/или пациенти и нивни старатели.

Во едукативните материјали за здраствените работници се наведени значајни информации на кои треба да обрнат внимание здравствените работници при пропишување/издавање на одреден лек за пациентот или некој специфичен параметар кој треба да го следат кај пациентот во текот на примена на лекот (на пр. одредена лабораториска анализа). Овој материјал може да биде во форма на водич/брошура, листа на барања, табели за следење на пациентот, постер, видео запис итн.)

Едукативините материјали за пациентите вообичаено укажуваат на најзначајните информации за безбедноста на лекот за кои мора да биде свесен пациентот пред или во тeкот на употребата на лекот. Истите може да содржат укажувања и совети за состојбите во кои пациентот е неопходно да побара медицинска помош. Едукативините материјали за пациентите најчесто се изготвени во форма на картичка за пациентот со назнака за внимателост за ризиците, водичи/брошури за пациенти и потсетници за пацинтите. Овие материјали, воглавно, пациентите ги добиваат од страна на здравствените работници.

Едукативни материјали можат да се публикуваат во моментот на добивање на одобрение  за ставање на лекот во промет, но и подоцна во текот на животниот циклус на лекот. Едукативните материјали ги приготвува и дистрибуира носителот на одобението за ставање на лекот во промет, а ги одобрува Агенцијата за лекови медицински средства на Р. Македонија-МАЛМЕД.

На интернет страната на МАЛМЕД се објавуваат само едукативните материјали кои се одобрени од страна на МАЛМЕД. За печатење на копии од документите неопходно е да се обратите до носителот на одобрението за ставање на лекот во промет (податоците за контакт се содржани во едукативните материјали).


Vyndaqel-Водич за здравствени работници-Важни информации за минимизирање на ризик за здравствени работници, објавено на 11.11.2021


Tecentriq-Картичка за информирање на пациенти, објавено на 09.11.2021


Lenalidomid Teva-Опис на спроведувањето на дополнителни мерки за минимизирање на ризикот (aRMM) за Леналидомид Тева / План за контролирана дистрибуција на лекови за спроведување на програма за превенција на бременост, објавено на 09.11.2021


Keytruda-Информативна картичка за пациент, објавено на 04.10.2021

Keytruda-Ваш водич за Keytruda (pembrolizumab), објавено на 04.10.2021


Risdiplam-Инструкции за употреба, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Инструкции за употреба на торба за ладење, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Папка за едукативни материјали, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Картичка за дозирање, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Календар за деца, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Календар за возрасни, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Видео за деца, објавено на 24.09.2021

Risdiplam-Видео за возрасни, објавено на 24.09.2021


Xeljanz-Картичка за пациенти, објавено на 26.08.2021

Xeljanz-Брошура за здравствени работници, објавено на 26.08.2021

Xeljanz-Контролна листа за започнување со терапија наменета за лекари, објавено на 26.08.2021

Xeljanz-Контролна листа за одржување на терапија наменета за лекари, објавено на 26.08.2021


Lenalidomidе-Картичка за пациентот, објавено на 25.08.2021

Lenalidomidе-Водич за пациентот, објавено на 25.08.2021

Lenalidomidе-Водич за здравствени работници, објавено на 25.08.2021

Lenalidomidе-Образец за согласност на пациентот, објавено на 25.08.2021

Lenalidomidе-Образец за пријава на бременост, објавено на 25.08.2021


Rufixalo-Картичка за пациенти, објавено на 20.08.2021

Rufixalo-Водич за лекари, објавено на 20.08.2021


Actemra-Прирачник за пациенти кои се на третман со лекот, објавено на 14.07.2021


Fingolimod-Водич за пациент/родител/старател, објавено на 14.07.2021

Fingolimod-Картичка за пациенти-Потсетник за бременост, објавено на 14.07.2021

Fingolimod-Контролна листа за здравствени работници кои го препишуваат лекот Финголимод, објавено на 14.07.2021


Esbriet (pirfenidone)-Листа за безбедност при препишување на лекот од страна на лекарот, објавено на 21.04.2021


Exjade-Референтна листа за лекари за дозирање на deferasirox и биолошко следење, објавено на 12.03.2021


Pradaxa-Картичка за пациенти со предупредувања, објавено на 25.02.2021

Pradaxa-Водич за препишување на лекот (VTE), објавено на 25.02.2021

Pradaxa-Водич за препишување на лекот (DVT-PE), објавено на 25.02.2021


Baxter-Континуирана амбулантна перитонеална дијализа, објавено на 24.02.2021

Baxter-Автоматизирана перитонеална дијализа, објавено на 24.02.2021


Hyrimoz-Картичка за возрасни

Hyrimoz-Картичка за деца


Eliquis-Картичка за предупредување на пациентот

Eliquis-Водич за лекари


Hemlibra-Дневник за пациенти


Euthyrox-Известување за пациенти

Euthyrox-Брошура за здравствени работници


Zelboraf-Cotellic-Прирачник за пациенти 


Xerdoxo-Картичка за пациенти

Xerdoxo-Водич за здравствени работници


Ezinelle-Прашалник за пациентот

Ezinelle-Упатство со совети за жени

Ezinelle-Упатство за фармацевти


MabThera-Брошура за пациенти

MabThera-Брошура за здравствени работници


Valproat-Прирачник за пациентка

Valproat-Прирачник за здравствени работници


Actemra-Брошура за пациенти

Actemra-Брошура за здравствени работници

Actemra-Картичка за информирање

Actemra-Упатство за дозирање


Tysabri – Картичка за предупредување на пациентот

Tysabri – Информации за лекари

Tysabri – Образец за почеток за лекување со лекот

Tysabri – Образец за траен прекин за лекување со лекот


Tecentriq – Прирачник за пациенти


Eviplera – Едукативни материјали за здравствени работници


Exjade – Едукативни материјали за здравствени работници

Exjade – Прирачник за пациенти


Lenalidomid – Образец за пријава на бременост на пациентка

Lenalidomid – Брошура со важни информации за пациенти

Lenalidomid – Информации за здравствени работници-Листа за контролен попис за препишувачи во врска со советувањето пред воведување на терапија со леналидомид

Lenalidomid – Картичка за пациенти


Esbriet – Прирачник за пациенти


Inflectra – Картичка за пациенти


Aubagio – Картичка за пациенти

Augabio – Упатство за здравствени работници


Ipertazin-bosentan – Картичка за предупредување на пациенти


Kadcyla – Едукативни материјали за здравствени работници


Lenalidomid Teva-Водич за пациенти   

Lenalidomid Teva-Водич за здравствени работници   

Lenalidomid Teva-Картичка за пациенти   

Lenalidomid Teva-Контролен потпис за препишувачи   

Lenalidomid Teva-Образец за согласност на пациент   

Lenalidomid Teva-Образец за пријава на бременост на пациентка   


Alecensa-Прирачник за пациенти   


Pradaxa-Картичка за пациенти   

Pradaxa-Водич за препишување на лекот (VTE)   

Pradaxa-Водич за препишување на лекот (DVT/BE)   


Baxter-Картичка за пациенти   


Minirin таблети-Брошура за здравствени работници   


Валпроат-Картичка со предупредување за пациенти   


Rihathon – Картичка за пациенти   

Rihathon – Брошура за пациенти   

Rihathon – Брошура за здравствени работници   


Lemtrada – Картичка за пациенти   

Lemtrada – Прирачник за пациенти   

Lemtrada – Прирачник за здравствени работници   

Lemtrada – Контролна листа за здравствен работник   


Брошура со важни совети за здравствените работници за употребата на Тенофовир диспроксил фумарат (TDF) за третман на пациенти во адолесценција на возраст од 12 до 18 години инфицирани со ХИВ1   

Брошура со важни совети за здравствените работници за употребата на Тенофовир диспроксил фумарат (TDF) за третман на пациенти во адолесценција со хроничен хепатит Б на возраст од 12 до 18 години   

Совети за здравствени работници за справување со ренални заболувања и приспособување на дозата кај возрасни пациенти што примаат Тенофовир дисопроксил   

Совети за здравствени работници за справување со ренални заболувања и приспособување на дозата кај возрасни пациенти што примаат Тенофовир дисопроксил   


Erivedge – Брошура за пациент   

Erivedge – Брошура за здравствени работници   

Erivedge – Изјава за прифаќање на совет   

Erivedge – Картичка за пациент   

Erivedge – Картичка за здравствени работици   


Hemlibra – Картичка за пациент   

Hemlibra – Водич за лаборанти   

Hemlibra – Водич за пациенти-Лица кои се грижат   

Hemlibra – Водич за здравствени работници   


MabThera – Брошура за пациенти   

MabThera – Брошура за здравствени работници   

MabThera – Картичка за информирање на пациенти   


Eylea – Водич за препорака   


Xarelto – Водич за препорака   

Xarelto – Картичка за пациент   


Actemra-Важни безбедносни информации за пациентите   

Actemra-Брошура за здравствени работници   

Actemra-Картичка за информирање на пациентите на терапија со Actemra   

Actemra-Упатство за дозирање на Actemra   


Roaccutane-Картичка за потсетување на пациенти   

Roaccutane-Листа за фармацевти-Упатство за издавање на Roaccutane   

Roaccutane-Листа за лекари/Форма за признавање при препишување на лекот Roaccutane   


Keytruda (pembrolizumab) – Брошура за здравствени работници   

Keytruda (pembrolizumab) – Брошура за пациенти   

Keytruda (pembrolizumab) – Информативна картичка за пациенти   


Брошура за Keytruda (pembrolizumab)   

Брошура за Tysabri (natalizumab)   


Брошура за перитонеална дијализа   

Постер за перитонеална дијализа   


Енвансус – едукативен материјал за здравствени работници   

Енвансус – картичка за пациентот   


EYLEA EM – водич за препорака   

EYLEA EM – третман на ДМЕ   

EYLEA EM – третман на ХНВ   

EYLEA EM – третман на СМД   

EYLEA EM – третман на ОЦРВ   

EYLEA EM – третман на ОГРВ   


ABACAVIR – Хиперсензитивни реакции   


GILENYA – Контролна листа на препишување на лекот   


TYSABRI – Дополнителни мерки за минимизација на ризик поврзано со појава на акутна ретинална некроза