+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Comirnaty (tozinameran, COVID-  19 mRNA vaccine nucleoside-modified) – Писмо за здравствени работници за продолжување на рокот на употреба од 12 на 15 месеци 28.10.2022

Писмо за здравствени работници – Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions) – Внимание за вработен во лабораторијаПредупредување за можност за погрешно мерење на нивото на глукоза во крвта 26.10.2022

Писмо за здравствени работници – Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions) – Внимание за болничка администрацијаПредупредување за можност за погрешно мерење на нивото на глукоза во крвта 26.10.2022

Писмо за здравствени работници – Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions) – Внимание за болнички лекарПредупредување за можност за погрешно мерење на нивото на глукоза во крвта 26.10.2022

Писмо за здравствени работници – Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions) – Внимание за болничка аптекаПредупредување за можност за погрешно мерење на нивото на глукоза во крвта 26.10.2022

Писмо за здравствени работници – Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions) – Внимание за болничкdhe медицинска сестраПредупредување за можност за погрешно мерење на нивото на глукоза во крвта 26.10.2022

Писмо за здравствени работници – Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions) – Ажурирана листа на компатибилни глкозни монитори за одредување на нивото на глукоза во крвта кај пациенти што се лекуваат со Extraneal (icodextrin) раствор за перитонеана дијализа 26.10.2022

Писмо за здравствени работници –Tetraspan (hydroxyethylstarch, electrolytes) – Хидроксиетил скроб (HES) раствор за инфузија: суспедирање на одобрението за ставање во промет на лек поради континуирана употреба кај контролирани групи на пациенти со зголемен ризик од сериозна штета 19.09.2022

OPRYMEA (pramipexole) – Информација за здравствени работници: Промена на начинот на изразување на јачината на прамипексол во името на лекот и ставање во промет на пакувања со променетиот начин на изразување на јачината во името на лекот 22.08.2022

Irinotecan Accord (irinotecan)  Писмо до здравствени работници за несаканите дејства на лековите кои содржат иринотекан хлорид трихидрат кај пациенти со намалена ензимска активност на UGT1A1. 16.08.2022

Comirnaty Писмо до здравствени работници:  Важно известување за продолжување на рокот на употреба на готовиот лек Comirnaty (mRNA вакцина за Covid-19 со модифициран нуклеозид) 28.07.2022

Tekamen (irinotecan) – Писмо до здравствени работници за несаканите дејства на лековите кои содржат иринотекан хлорид трихидрат кај пациенти со намалена ензимска активност на UGT1A1. 04.07.2022

Irinotesin (irinotecan) – Писмо до здравствени работници за несаканите дејства на лековите кои содржат иринотекан хлорид трихидрат кај пациенти со намалена ензимска активност на UGT1A1. 04.07.2022

Писмо до здравствени работници: Atremia (anagrelide): ризик од тромбоза, вклучително церебрален инфаркт, по понагло прекинување на третманот со анагрелид 06.05.2022

Писмо до здравствени работници: Grenalvon (anagrelide):ризик од тромбоза, вклучително церебрален инфаркт, по  понагло прекинување на лекувањето со анагрелид 29.04.2022

Писмо до здравствени работници: Thromboreductine (anagrelide): ризик од тромбоза, вклучително церебрален инфаркт, по  понагло прекинување на лекувањето со анагрелид 29.04.2022


Писмо до здравствени работници: Infliximab (Inflectra)-Употреба на живи вакцини кај доенчиња изложени in utero или во тек на доење, објавено на 29.03.2022


Писмо до здравсетвени работници: Reseligo (goserelin)-Ретки случаи на прилепување на имплантите во апликаторот (шприцот), објавено на 24.03.2022


Писмо до здравствени работници: Remsima (Infliximab)-Употреба на живи вакцини кај доенчиња изложени на in utero или во тек на доење, објавено на 24.03.2022

Писмо до здравствени работници: Remcade (Infliximab)-Употреба на живи вакцини кај доенчиња изложени на in utero или во тек на доење, објавено на 24.03.2022


Писмо до здравствени работници: Tetraspan 6%, Понатамошни мерки за зајакнување на постоечките ограничувања во примената на растворите за инфузија кои содржат хидроксиетил скроб (HES), објавено на 10.03.2022


Писмо до здравствени работници: Opdivo (nivolumab), објавено на 17.02.2022


Писмо до здравствени работници: Alecensa (alecitinib)-Предупредување и мерки на претпазливост и водич за специфична модификација на дозата за управување со хемолитичка анемија, објавено на 15.12.2021


Писмо до здравствени работници: Comirnaty-Важно известување за продолжување на рокот на употреба на готовиот лек Comirnaty (mRNA вакцина за Covid-19 со модифициран нуклеозид), објавено на 13.12.2021


Писмо до здравствени работници: Reglan – Недостаток на податок на текст на етикета на ампули на производот REGLAN inj.10mg/2mlx30/MK/, серија 1074013 во однос на начин на апликација, објавено на 11.11.2021


Писмо до здравствени работници: Vyndaqel (tafamidis) – Имплементација на мерки за минимизирање на ризикот, објавено на 11.11.2021


Писмо до здравствени работници: Actemra (tocilizumab) – Известување за привремен недостаток во снабдување за 162 mg раствор за инјектирање (претходно наполнет шприц) и Actemra концентрат за раствор за инфузија (IV) и препораки за справување со потенцијалниот ризик од влошување на болеста кај пациентите, објавено на 07.10.2021


Писмо до здравствени работници: Xeljanz (тофацитиниб) – Зголемен ризик од поголеми несакани кардиоваскуларни настани и малигни заболувања со употреба на тофацитиниб во однос на инхибатори на TNF-алфа, објавено на 23.09.2021


Писмо до здравствени работници: Comirnaty (mRNA вакцина против Covid-19) – Ризик од миокардитис и перикардитис, објавено на 25.08.2021


Писмо до здравствени работници: Xeljanz (тофацитиниб)-Првични резултати од клинички испитувања за зголемен ризик од несакани кардиоваскуларни настани и малигни заболувања (со исклучок на немеланомен карцином на кожата (NMSC) со употреба на тофацитиниб во однос на инхибатори TNF-алфа, објавено на 19.05.2021


Писмо до здравствени работници: Trixin (микофенолат мофетил)-тератоген ризик и совет за превенција на бременост кај жени и мажи, објавено на 10.05.2021


Писмо до здравствени работници: флуорокинолони (ciprofloxacin, levofloaxcin, moxifloaxcin)-Флуорокинолони за системска и за инхалациска примена-ризик од регулација/инсуфициенција на срцеви залистоци, објавено на 15.04.2021


Писмо до здравствени работници: Metamizol-Алкалоид АД-Известување за оштетување на црниот дроб предизвикано од употреба на метамизол, објавено на 15.04.2021


Писмо до здравствени работници: Metamizol-Плива-Известување за оштетување на црниот дроб предизвикано од употреба на метамизол, објавено на 15.04.2021


Писмо до здравствени работници: Metamizol-Галеника-Известување за оштетување на црниот дроб предизвикано од употреба на метамизол, објавено на 15.04.2021


Писмо до здравсетвени работници: Рефалгин (metamizole)-Ризик од оштетување на црниот дроб предизвикано од лекови што содржат метамизол, објавено на 09.04.2021


Писмо до здравствени работници: Mirapexin (pramipeksol) – Промена на начинот на изразување на јачината на прамипексол во името на лекот и ставање во промет на пакувања со променетиот начин на изразување на јачината во името на лекот, објавено на 08.04.2021


Писмо до здравствени работници: Tecfidera (dimetilfumarat) – ажурирани препораки за лекот поврзани со случаи на прогресивна мултифокална леукоенцефалопатија (ПМЛ) во состојба на лесна лимфопенија


Писмо до здравствени работници: Euthyox (levothyroxine) – нова формулација на пациенти: следење на пациенти при преминување од старата на новата формулација на таблети


Писмо до здравствени работници: Tecentriq-идентификуван ризик од сериозни кожни несакани реакции


Писмо до здравствени работници: Valproate – нови ажурирани информации за лекот и соодветно ажурирани едукативни материјали: Прирачник за здравствени работници и прирачник за пациентката


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Leuprorelin (leuprorelin) – Formulimet e depove të barnave që përmbajnë leuprorelin: duhet rreptësisht të ndiqen udhëzimet për rikonstruimin dhe administrimin për tu zvogëluar rreziku nga gabimet e trajtimit që mund të rezultojnë në joefikasitet


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Minirin (desmopressin) 0.1mg/1ml spray për hundën - Tërheqja e barit nga tregu


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Abuxar (febuxostat) – Rritja e rrezikut prej vdekjes kardiovaskulare dhe vdekjes nga cila do arsye tek pacientët e trajtuar me febuxostat në testin klinik.


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Ufiros 2g (fosfomicin) – Njoftimi për barnat që përmbajnë fosfomicinë me një ose më shumë përbërës aktivë.


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Androcur (cyproterone acetate) – Informata për sigurinë/ rrezikun nga meningiomi te pacientët që marrin Androcur (cyproterone acetate 50mg, 100mg ose 300mg)


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Xeljanz (tofacitinib) – rrezik i shtuar nga tromboemologjia venoze dhe rrezik i shtuar nga infeksione të rrezikshme serioze dhe jetësorepër barin


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: LEMTRADA (alemtuzumab) – indikacion i rishikuar, kundërindikacione plotësuese dhe masa për zvogëlimin e rrezikut të përdorimit


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: VERORAB –informacione të përditësuara lidhur me riformimin dhe administrimin e vaksinës joaktivizuese rabies


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: SMECTA (dismectite) – barna me bazë argjileje: informacione të përditësuara për përdorimin e tyre te fëmijët më të vegjël se dy vjet


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Toujeo – Kufizime të reja në përdorim; të vendoset program për parandalim të shtatzënësisë


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Valproate – Kufizime të reja në përdorim; të vendoset program për parandalim të shtatzënësisë  


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Tecentriq (atezolizumab) – Përditësimi i indikacionit Tecentriq (atezolizumab) për trajtim të kancerit lokal të avancuar ose urotel metastazik te të rriturit që nuk janë në gjendje për kimioterapi e cila përmban cisplatin  


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Tecentriq (atezolizumab) – rrezik i ri i identifikuar: Nefritis________________________________________  


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Tivicay (dolutegravir) dhe Triumeq (dolutegravir/abacavir/lamivudine): defekte të tubit neural, të paraqitura në studimin “Tsepamo”, Bocvana  


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Azithromycin, Sumamed: Shkallë e rritur e recidivëve të meningjitit hetatologjik dhe mortalitet te pacientë me qeliza burimore të transplantuara që kanë qenë në terapi me azitromicin   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Ribomustin: Vdekshmëri e rritur e vërejtur te studime klinike të paradokohshme për bendamustin   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Imatibin – Devatibin 100 mg dhe 400 mg: Lëndë e vëzhgimit plotësues   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Humani eritropoetini: Paralajmërime të reja për rrezikun e paraqitjes së reaksioneve të forta dhe të padëshiruara të lëkurës te pacientë të mjekuar me human eritropoetin: epoetin alfa, epoetin beta, epoetin theta dhe epoetin zeta    


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Fingolimod (Gilenya): Kundërindikacione të reja të fingolimod (Gilenya) te pacientë me sëmundje të zemrës   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Clexane (enoxaparin sodium): – Përditësimi i theksimit të fuqisë, regjimit të dozës tek embologjia e trombozës/pneumologjisë së theksuar të venëve dhe përdorimi te pacientë me probleme serioze renale   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Xalcori (crizotinib): Rekomandime të reja lidhur me insufiencëne zemrës te pacientë të mjekuar me Xalcori (crizotinib)   


  


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Herceptin (trastuzumab): Përkujtim i rëndësisë së vëzhgimit të funksionit të zemrës gjatë terapisë me trastuzumab me qëllim zvogëlimin e frekuencës dhe peshës së jofunksionalitetit të majtë ventrikular dhe dobësisë kongjestive të zemrës   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Tarceva (erlotinib): Terapia e mbajtjes në vijën e parë nuk tregon përfitim te pacientë, tumoret e të cilëve nuk kanë mutacion aktivizues EGFR   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: paralajmërim i rëndësishëm për barin: Rrezik nga Kontraktura e Dipitrenit dhe fibrometazës së fytyrës dhe të shputës gjatë përdorimit të Zelboraf (vemurafenib)   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë për rrezikun nga gabimet mjekësore të lidhura me mbidozat me barna që përmbajnë levetiracetum në formë të tretjes gojore 100 mg/ml (Keppra 100 mg/ml tretje gojore)   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë për ndërprerjen e parakohshme e testimit klinik të përdorimit të Sildenafilit për trajtiminмe pengesës në rritjen e embrionit     


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë për rrezikun nga karceri jomelanomik i lëkurës lidhur me përdorimin e hidroklorotiazid     


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë lidhur me rrezikun e shkaktuar nga aneurizma e aortës dhe diseksioni i aortës lidhur me përdorimin e fluorokinoloneve për përdorim sistematik dhe inhalues     


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë për rrezikun teratogjen dhe zhvillimin e mundshëm të çrregullimeve neuropsikiatrike gjatë përdorimit të grupit të barnave retinoide (acitretin, adapalen, alkitretinon, beksaroten, izotretinon, tazaroten dhe tretinoin)  


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Njoftim për prodhimet mjekësore që përmbajnë karbimazol apo tiamazol (sinonimi: metimazol), në lidhje me: (1) rrezikun nga pankreatiti akut dhe (2) forcimin e këshillave për përdorim të kontraceptivit   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Njoftim për prodhimet mjekësore që përmbajnë karbimazol apo tiamazol (sinonimi: metimazol), në lidhje me: (1) rrezikun nga pankreatiti akut dhe (2) forcimin e këshillave për përdorim të kontraceptivit   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: TECENTIQ (atezolizumab): Është identifikuar rrezik i ri: Imunologjikisht i shkaktuar miozitis   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: BRALTUS (tiotropin): Informacione të rëndësishme për uljen e rrezikut nga gabimi i mundshëm mjekësor________________________________________ gabim   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Fluorokinolone dhe kinolone për përdorim sistematik dhe inhalues: kufizim të përdorimit për arsye të shkaktimit të veprimeve të mundshme të padëshirueshme, paaftësuese, afatgjata dhe ireverzibile   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Actemra (tocilizumab): Është identifikuar rrezik i ri: Hepatotoksik   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë lidhur me rrezikun e rritur nga embola e mushkërive dhe vdekshmëria te pacientët me artrit reumatoid, të cilët pranojnë 10 mg Xeljanz (tofacitinib) dy herë në ditë gjatë vëzhgimit klinik   


Belimumab (Benlysta/Benlista): Rrezik i rritur nga gjendja serioze psikiatrike (depresion, ide apo sjellje vetëvrasjeje apo vetëlëndim)   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Tyverb (lapatinib): përditësim i rëndësishëm i Raportit të Përgjithshëm për karakteristikat e barit   


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Gilenia/Gilenya (fingolimod) – Kundërveprim i ri te gratë shtatzëna dhe te gratë me mundësi riprodhuese që nuk përdorin kontraceptiv efikas  


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: ADENURIC (febuksostat): rrezik i rritur nga vdekja dhe vdekshmëria kardiovaskulare nga të gjitha shkaqet, te pacinetët e trajtuar me febuksostat në studimin CARES  


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Xeljanz – në lidhje me kundërveprimet nga përdorimi i barit Xeljanz (tofacitinib) në dozë prej 10 mg, dy herë në ditë te pacientët që kanë rrezik të rritur nga embola pulmonare  


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Elelyso (taliglucerase) 200 IE/5 ml shishe, pluhur për tretje të infuzionit  


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë: Esbriet (pirfenidone)