+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Në vazhdim të njoftimit të mëhershëm, i cili është i qasshëm këtuAgjencia Evropiane e Barnave (EMA) shpalli përkujtuesine ri për rreziqet e lidhura me përdorimin e klorokinit dhe të hidroksiklorokinit në mjekimin e sëmundjes COVID-19, si edhe nevojën e mbikëqyrjes së shtuar të pacientëve që i marrin këto barna, duke marrë parasysh reaksionet serioze të padëshiruara që mund të lindin gjatë marrjes së tyre.

Klorokini dhe hidroksiklorokini janë miratuar për mjekimin e malaries dhe sëmundje të tjera vetimunitare dhe tash për tash po testohen për mjekimin e COVID-19-s, por efikasiteti i shërimit në këtë fushë akoma nuk është përcaktuar.

Në disa studime observatorike është përcaktuar lidhshmëria ndërmjet përdorimit të klorokinit dhe të hidroksiklorokinit dhe rrezikut të shtuar nga paraqitja e çrregullimeve të zemrës, reaksionete pritshme të padëshiruara nga përdorimi i këtyre barnave.

Gjatë rekomandimit të këtyre barnave punonjësit shëndetësorë duhet t’i marrin parasyshçrregullimet ekzistuese në punën e zemrës së pacientit, ndryshimin e nivelit të kaliumit dhe të magneziumit në gjak dhe përdorimin e njëkohshëm të barnave që mund ta vazhdojnë intervalin QT, sepse shkaktarët e përmendur mund ta rrisin mundësinë e çrregullimit në ritmin e zemrës.

Punonjësit shëndetësorë, gjithashtu duhet të kenë parasysh se çrregullimet e ritmit të zemrës janë më të mundshme dhe më të rënda, nëse jepen doza më të mëdha të klorokinit dhe të hidroksiklorokinit nga dozat e rekomanduara për indikacionet e miratuara, ose nëse barnat e përmendur jepen bashkërisht me antibiotikë, siç është azithromycini.

Përveç reaksioneve të padëshiruara që ndikojnë në zemër, është e njohur se këto barna mund të shkaktojnë edhe çrregullime neuropsikiatrike, si shqetësim, pagjumësi, konfuzion, psikoza dhe ide vetvrasjeje. Këto barna mund të ndikojnë në funksionin e mëlçisë, të shkaktojnë dëmtime të qelizave nervore, që mund të shkaktojnë konvulsione dhe ta zvogëlojnë nivelin e sheqerit në gjak (hipoglukemi).

Duke pasur parasysh qasshmërinë e rezultateve të reja, disa vende anëtare të BE-së përkohësisht ose përgjithmonë i ndërprenë testimet klinike të klorokinit dhe të hidroksiklorokinit në mjekimin e sëmundjes COVID-19. Në disa testime, duke përfshirë edhe testimet klinike të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) me emrin Solidarity, është ndërprerë përfshirja e pacinetëve të rinj në grupin e atyre që i pranojnë këto barna. Vlerësimi paraprak i testimit klinik Recovery, i cili zbatohet në një numër të madh të pacientëve me COVID-19, nuk i ka përcaktuar shkaqete mjaftueshmepër ndërprerjen e përkohshme ose të përhershme të testimeve.

EMA thekson se gjatë vlerësimit të mëtutjeshëm të të dhënave të qasshme, klorokini dhe hidroksiklorokini duhet të përdoren për mjekimin e COVID-19-s vetëm nën mbikëqyrjen e rreptëtë testimeve klinike ose si pjesë e programit për dhënien e barit nga dhembshuria. Testimet klinike të bëra sipas përzgjedhjes rastësore me metodologji të qartë, me përshtatje të veçanta, duhet të kryhen që të përftohen të dhëna të sakta të përfitimit/rrezikut nga përdorimi i këtyre barnave në mjekimin e sëmundjes COVID-19.

Pacientët, të cilëve u është rekomanduar klorokini dhe hidroksiklorokini për indikacionet e miratuara (shërimi i malaries dhe disa sëmundjeve vetimune, si artriti reumatik ose lupusi),duhet të vazhdojnë me përdorimin e barit sipas udhëzimeve nga mjeku i tyre. Për të gjitha pyetjet pacientët duhet të drejtohen te mjeku i tyre ose farmacisti.

EMA dhe organet përkatëse nacionale i ndjekin me kujdes barnat që përdoren përmjekimin e sëmundjes COVID-19 dhe në vazhdimësi i publikojnë të gjitha informatat e reja. EMA gjithashtu e vazhdon bashkëpunimin me OBSH-në dhe organizatat e tjera ndërkombëtare.

Po e përkujtojmë se punonjësit shëndetësorë medoemos ta paraqesin çdo reaksion të padëshirueshëm të barit tek Agjencia e Barnave dhe e Pajisjeve Mjekësore (MALMED). Gjithashtu edhe pacientët që kanë pasur reaksion të padëshirueshëm nga përdorimi i barit, këtë mund ta paraqesin drejtpërdrejt te MALMED-i, me rekomandimin se çdo reaksion të padëshiruar që do ta vërejnë, duhet të drejtohen te mjeku i tyre ose farmacisti, për këshillë se si ta vijojnë terapinë.