+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Të nderuar!

Agjencia e Barnave dhe e Pajisjeve Mjekësore ka publikuar shpallje publike për punësimin në kohë të papërcaktuar të 15 nëpunësve shtetërorë në Agjencinë e Barnave dhe të Pajisjeve Mjekësore.

Shpallja publike është bërë në gazetat ditore: “Nova Makedonija”, “Dnevnik”, dhe “Koha” 14.09.2016.

Informacione më të hollësishme në lidhje me shpalljen publike, mund të merrni në shtojcë të dokumentit të këtij lajmërimi.

Me respekt,

Agjencia e Barnave dhe e Pajisjeve Mjekësore.