+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Agjencia e Administratës

Me kërkesë të Agjencisë së Barnave dhe të Pajisjeve Mjekësore ndryshohet shpallja publike për punësim të nëpunësit administrativ me shpallje publike nr. 15/2016 për vendin e punës nr. 5 UPR 0101G01000 Referent i pavarur - sekretar teknik, Njësia e punëve të përgjithshme dhe juridike dhe punëve administrative teknike, Sektori i punëve të përgjithshme, mbështetje informatike dhe punë administrative teknike, të shpallur më 14.9.2016 në gazetat ditore Nova Makedonija, Dnevnik dhe Koha.

Në kushtet e veçanta shkruan:

- Shkalla e kualifikimeve V A ose shkalla e kualifikimeve IV sipas Kornizës së kualifikimeve në Maqedoni dhe 180 ose 240 kredi të marra sipas ECVET ose SMKAP ose më së paku arsim i lartë ose i mesëm, drejtimi juridik ekonomik

Duhet të jetë:

- Shkalla V A e kualifikimit ose shkalla IV e kualifikimit sipas Kornizës së kualifikimeve në Maqedoni dhe 180 apo 240 kredi të marra sipas ECVET ose SMKAP ose më së paku arsim i lartë ose i mesëm katërvjeçarë i përgjithshëm ose profesional (drejtimi juridik ekonomik)