+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Агенција за администрација

На барање на Агенцијата за лекови и медицински средства се менува јавниот оглас за вработување на административен службеник по јавен оглас бр. 15/2016 за работно место бр 5. УПР 0101Г01000 Самостоен референт-технички секретар, Одделение за правни и општи работи и административно технички работи, Сектор за општи работи, информатичка поддршка  и административно технички работи, објавен на 14.09.2016  година во дневните весници Нова Македонија, Дневник и Коха.

Во посебните услови стои:

–      ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, правно економски смер

Треба да стои:

–      ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или IV степен средно општо или стручно образование (правно економски смер)