+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Çmimet e shërbimeve

Правилник за надоместоци и висина на трошоци што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските средства „Службен весник на РМ“, бр. 188/15

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за надоместоци и висина на трошоци што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските средства „Службен весник на РМ“, бр. 217/16

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за надоместоци и висината на трошоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно законот за лекови и медицинските средства Службен весник на РСМ“, бр.143/22 

Llogaritë bankare të Agjencisë së Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore:
Pagesa e shumës së tarifave të përcaktuara në lidhje me Rregulloren për tarifat dhe shumën e kostove që paguhen që përmbahen në përputhje me Ligjin e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 188/15) kryhet në favor të marrësit, si më poshtë:

1. Emri dhe adresa e marrësit:
Llogaria e Thesarit
Agjensia e Barnave - R. e Maqedonisë së Veriut
Banka e marrësit: Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë Veriut
Llogaria e transaksionit: 100000000063095
Llogaria e përdoruesit të buxhetit: 1900162391-631-14
Kodi i të Ardhurave: 723813-30
Shablloni: PP50
Për tarifat në përputhje me nenet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 dhe 14 të Rregullores

2. Emri dhe selia e marrësit:
Llogaria e Thesarit
Agjensia e Barnave - R. e Maqedonisë së Veriut
Banka e marrësit: Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë Veriut
Llogaria e transaksionit: 100000000063095
Llogaria e përdoruesit të buxhetit: 1900162391-787-14
Kodi i të Ardhurave: 723819-30
Shablloni: PP50
Për tarifat në përputhje me nenet 8 dhe 9 të Rregullores.

Pagesa e shumës së tarifave të përcaktuara në lidhje me Ligjin e Tarifave Administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 06/10) do të bëhet në favor të marrësit.

6. Emri dhe selia e marrësit:
Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Banka e marrësit: Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë Veriut
Llogaria e transaksionit: 100000000063095
Llogaria e pagesës: 840-182-03161
Kodi i të ardhurave: 722313-00
Shablloni: PP50
Sipas numrit të tarifës 1, 2, 3, 38, 48, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 129 и 130 të Ligjit.

Tarifat administrative