+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

САРАЕВО, јуни – Претставници од Агенцијата за лекови и медицински средства, предводени од директорот Доц. д-р Ќахил Ибраими, учествуваше  на свечено отварење на  новиот погон за производство на нестерилни полутврди и течни лекови на Босналијек кој се отвори во Сараево. Со новиот погон компанијата ќе произведува 34 милиони пакувања на лекови, што е пет пати повеќе од досегашното на годишно ниво.

На отварањето, директорот нa компанијaта, Недим Узуновиќ, потсети дека Босналијек постои уште од 1951 година. Компанијата јасно е фокусирана на развојот и збогатувањето на асортиманот на лекови и нивен приоритет е исполнување на највисоките барања и очекувања на корисниците преку производство на лекови со висока ефикасност, сигурност и квалитет.


Përfaqësues nga MALMED pjesëmarrës në hapjen solemne të repartit të ri për prodhimin e formave josterile gjysmë të forta dhe të lëngshme të barnave në Bosnalijek në Sarajevë

SARAJEVË, qershor – Përfaqësues nga Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, të udhëhequr nga drejtori Doc. d-r Qahil Ibraimi, mori pjesë në hapjen solemne të repartit të ri për prodhimin e formave farmaceutike josterile gjysmë të forta dhe atyre të lëngshme, në fabrikën për prodhimin e barnave Bosnaliјek që është hapur në Sarajevë. Me hapjen e repartit të ri kompania do të prodhojë 34 milionë pako të barnave, ose pesë herë më shumë se më parë në nivel vjetor.

Në hapje, drejtori i kompanisë, Nedim Uzunoviç, ka theksuar se Bosnalijek ka ekzistuar që nga viti 1951. Kompania është e fokusuar qartë në zhvillimin dhe pasurimin e asortimentit të barnave, ndërsa prioritet i tyre është përmbushja e kërkesave dhe pritjeve të shfrytëzuesve për mes prodhimit të barnave me efikasitet të lartë, siguri dhe cilësi.