+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Vënia e Barnave në Qarkullim

Barnat janë çdo substancë ose kombinim i substancave të formuluara në një mënyrë për të shëruar ose parandalojnë sëmundjet tek njerëzit. Bari është, gjithashtu çdo substancë ose kombinim i substancave që mund të përdoret ose t`u jepet njerëzve për rivendosjen, korrigjimin ose modifikimin e funksioneve fiziologjike duke inicuar (rizbuluar) farmakologjinë, aktivitetin imunologjik ose për të bërë një diagnozë mjekësore.
Në përputhjet me kompetencat juridike, Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore është përgjegjëse për lëshimin (dhënien) e autorizimeve për vënien e barnave në qarkullim, si dhe ndryshimin, plotësimin ose rinovimin e miratimit.
Në përputhje me nenin 17 të Ligjit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, barnat mund të vendosen në qarkullim nëse i është dhënë miratimi për ta lëshuar në qarkullim. Kërkesa dorëzohet për secilën fuqi të formës dhe paketimi farmaceutik. Agjencia i lëshon miratimet në bazë të propozimit të komisionit për barna e cila përfaqëson ekspert të përhershëm - komisioni këshillues. Komisionet janë profesionalisht të pavarur dhe autonom brenda fushëveprimit të tyre të punës dhe punojnë bazuar në rregullat e procedurës për punën e tyre.