+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Rregulloret e pajisjeve mjekësore

 1. Rregullore e kushteve të hapësirës, pajisjeve, kuadrit dhe dokumentacionit të nevojshëm për regjistrim në regjistrin e shitoreve të specializuara për pajisje mjekësore “Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 101/18
 2. Rregullore e kushteve më të afërta të hapësirës, pajisjeve dhe kuadrit, dokumentacionit për regjistrim në regjistrin e personave juridikë për shitblerje me shumicë të pajisjeve mjekësore “Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 220/16
 3. Rregullore e mënyrës së informimit të efekteve të padëshiruara gjatë përdorimit të pajisjeve mjekësore, llojet e reaksioneve të cilat i shkaktojnë, veprimet e nëpunësve shëndetësorë dhe furnizuesve, si dhe mënyra e organizimit të sistemit të përcjelljes së efekteve të padëshiruara dhe reaksioneve nga pajisjet mjekësore “Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 100/16
 4. Rregullore e kompensimeve që paguhen në procedurat që udhëzohen sipas Ligjit për Barna dhe Pajisje Mjekësore “Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 166/11
 5. Rregullore e përmbajtjes së formularit të kërkesës dhe dokumentacioni i nevojshëm që duhet të dorëzohet për shënimin e ndihmesave mjekësore në regjistrin e ndihmesave mjekësore në Republikën e Maqedonisë “Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 151/10
 6. Rregullore e kushteve që duhet t’i përmbushin institucionet që kryejnë vlerësimin e efekteve anësore të llojeve të caktuara të ndihmesave mjekësore “Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 143/10
 7. Rregullore e dokumentacionit të nevojshëm dhe mënyrës së paraqitjes së analizave klinike të pajisjeve mjekësore dhe ndryshimeve të bëra dhe njoftimi për reaksione dhe ndodhi të padëshiruara, përkatësisht incidente, si dhe kushtet që duhet t’i përmbushin personat juridikë të cilët kryejnë analiza klinike të pajisjeve mjekësore “Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 62/10
 8. Rregullore e formës dhe e përmbajtjes së formularit për kërkesën dhe formën e dokumentacionit që duhet të parashtrohet për t’u shënuar në regjistrin e prodhuesve të pajisjeve mjekësore “Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 92/09
 9. Rregullore e përmbajtjes dhe mënyrës së shënimit të paketimit të jashtëm dhe kontaktues, si dhe udhëzuesi i përdorimit të ndihmesës mjekësore “Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 24/09
 10. Rregullore e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta që duhet t’i përmbushin ndihmesat mjekësore “Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 24/09
 11. Rregullore e marrëdhënieve më të afërta të hapësirës, pajisjes dhe kuadrit që duhet t’i përmbushin prodhuesit e ndihmesave mjekësore “Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 19/09
 12. Rregullore e kushteve më të afërta dhe mënyrës së klasifikimit të ndihmesave mjekësore “Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 125/08