+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Организација и вработени

Në krye të Agjencisë së Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore–MALMED qëndron DREJTORI , i cili është përgjegjës për punën e tij dhe të njejtën e përfaqëson dhe e koordinon funksionimin e njësive organizative të tij.
Struktura organizative e Agjencisë është si më poshtë:

  • Drejtori

———- Lirim Shabani, e-mail lirim.shabani@malmed.gov.mk, телефон: 02-5112-394

  • Zëvendësdrejtori

———- РRobert Bekiroski, e-mail: robert.bekiroski@malmed.gov.mk, telefoni: 02-300-043

  • Njësia e Revizionit të Brendshëm

———- Elena Trajanovska, udhëheqëse e njësisë, e-mail: elena.trajanovska@malmed.gov.mk, telefoni: 075-401-644

  • Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

———- Dragan Dimitrov, bashkëpunëtor i lartë, e-mail: dragan.dimitrov@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-622

  • Njësia e Çështjeve Financiare

———- /

  • Sektori i Informacioneve të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore

——- – Njësia e Farmakovigjencës dhe Materiovigjilencës

———- Искра Печијарева Садикаријо, Раководител на одделение за фармаковигиланца и материовигиланца , е-маил: iskra.sadikarijo@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-641

———- Iskra Peçijareva Sadikarijo, këshilltare, e-mail:  marijana.danevska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-640

———- Sabri Aliti, bashkëpunëtor i lartë, e-mail: sabri.aliti@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-639

———- Vera Georgieva, bashkëpunëtore e re, e-mail: vera.georgieva@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-638

———- Zembri Tairi, bashkëpunëtor i ri, e-mail: zemri.tairi@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-647

——- – Njësia e Opinioneve Farmakoekonomike dhe Farmakoepidemiologjike

———- Katerina Aleksoska, këshilltare, e-mail: katerina.aleksoska@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-645

———- Dragica Edrovska, bashkëpunëtore e lartë, e-mail: dragica.edrovska@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-649

———- Biljana Dimitrova, bashkëpunëtore e re, e-mail: biljana.dimitrova@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-632

———-

  • Sektori i Vlerësimit të Dokumentacionit për Vendosjen e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në Qarkullim

—– Marija Trajçuleski, udhëheqëse e sektorit, e-mail: marija.trajculeski@malmed.gov.mk, telefoni: 075-401-612

——- –  Njësia e Barnave Humane

———- Елона Чилку, Раководител на одделение за хумани лекови, е-маил: elona.cilku@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-635

———- Simona Zafiroska Trpeska, këshilltare, e-mail: simona.zafiroska@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-637

———- Elena Cvetanovska, bashkëpunëtore e lartë, e-mail: elena.cvetanovska@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-648

———- Ajten Ademi Avdurramani, bashkëpunëtore e lartë, e-mail: ajten.ademi@malmed.gov.mk,  телефон: 075-246-645

———- Rejhan Ejub, bashkëpunëtore e lartë, e-mail: rejhan.ejub@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-620

———- Bisera Petrovska, bashkëpunëtore e re, e-mail: bisera.petrovska@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-636

———- Kristina Qurçeva, bashkëpunëtore e re, e-mail: kristina.peno@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-652

———- Лумние Балажи Фејза, советник, е-маил: lumnie.balazhi@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-653

———- Бејтулах Зибери, помлад соработник, е-маил: bejtullah.ziberi@malmed.gov.mk,  телефон: 075-251-027

——- – Njësia e Pajisjeve Mjekësore

———- Eleonora Pandova, udhëheqëse e sektorit, e-mail: eleonora.pandova@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-643

———- Foti Stefanov, bashkëpunëtor i lartë, e-mail: foti.stefanov@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-631

———- Ivana Cvetnoska, bashkëpunëtore e lartë, e-mail: ivana.cvetanoska@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-646

———- Sedat Durmishi, bashkëpunëtor i ri, e-mail: sedat.durmisi@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-630

———- Natasha Simiq, bashkëpunëtore e re, e-mail: natasa.simik@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-619

———- Кристина Матовска Ѓурческа, советник, е-маил: kristina.matovska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-303-989

  • Sektori i Çështjeve Juridike dhe Punëve të Përgjithshme, Mbështetje Informatike dhe Punë Tekniko – Administrative

—– Valentina Cvetanovska, udhëheqëse e sektorit, e-mail: valentina.cvetanovska@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-615

——- – Njësia e Çështjeve Juridike dhe të Përgjithshme si dhe Punët Tekniko-Administrative

———- Ana Gjorgjioska, referente e pavarur, e-mail: ana.gjorgjioska@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-634

———- Frosina Karapandova, referente e re, e-mail: frosina.karapandova@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-623

———- Zoran Andonovski, person ndihmës teknik-korrier, telefoni: 075-401-621

——- – Njësia për Mbështetje Informatike

———- Муаз Халили, е-маил: muaz.halili@malmed.gov.mk,  телефон: 072-695-666

  • Sektori për Mbikqyrjen e Inspektimit

—– Mirjana Donçeva, udhëheqëse e sektorit. e-mail: mirjana.donceva@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-614

——- – Sektori për Mbikqyrjen e Inspektimit në Fushën e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore

———- Љубица Атанасова, Помошник Раководител на сектор за инспекциски надзор и лиценцирање на лековите и медицинските средства – помошник главен инспектор, е-маил: ljubica.atanasova@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-624

———- Мирлинда Алими, Раководител на одделение за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства – Виш инспектор, е-маил: mirlinda.alimi@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-628

———- Slavica Onçevska, inspektore për mbikqyrje, e-mail: slavica.onceska@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-625


Bilana Prentovska, inspektore për mbikqyrje, e-mail: biljana.prentovska@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-626

Аделина Мурати, Помлад инспектор, е-маил: adelina.murati@malmed.gov.mk, телефон: 070-627-355

——- – Njësia për Licencimin e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore

———- Rajna Kostoska, udhëheqëse e sektorit, e-mail: rajna.kostoska@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-613

———- Јехона Алиу Шаќири, Раководител на одделение за фармако-економски и фармако епидемиолошки мислења, е-маил: jehona.shakiri@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-627

———- Snezhana Kocevska, bashkëpunëtore e lartë, e-mail: snezana.kocevska@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-651

———- Shpend Saliu, bashkëpunëtor i ri, e-mail: shpend.saliu@malmed.gov.mk,  telefoni: 075-401-629