+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Studime klinike

Në pajtim me nenin 5 të Ligjit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në kompetencat e Agjencisë përfshihet edhe:
lëshimi i miratimeve dhe /ose njoftimeve për provat klinike të barnave, mbajtja e një regjistri për studimet klinike.
Lëshimin dhe miratimin dhe / ose informimin për studimet klinike të pajisjeve mjekësore.
kryerjen e analizave dhe vlerësim të sigurisë dhe efektet e padëshiruara ndaj të anketuarve në studimet klinike dhe
kryerjen e mbikqyrjes së inspektimit ndaj studimeve klinike, efektet anësore dhe mosfunksionimi i barnave.
Во Агенцијата се формира Комисија за клинички испитувања на лекови и медицински средства која претставува постојана стручно – советодавна комисија. Комисиите се стручно независни и самостојни во рамките на својот делокруг на работа  и работат врз основа на деловник за нивната работа.

Регистарот на клинички испитувања може да го погледнете këtu:

 

ОБРАСЦИ ЗА КЛИНИЧКО ИСПИТУВАЊЕ НА ЛЕК:

ОБРАСЦИ ЗА ЕТИЧКА КОМИСИЈА: