+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Studime klinike

Në pajtim me nenin 5 të Ligjit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në kompetencat e Agjencisë përfshihet edhe:
lëshimi i miratimeve dhe /ose njoftimeve për provat klinike të barnave, mbajtja e një regjistri për studimet klinike.
Lëshimin dhe miratimin dhe / ose informimin për studimet klinike të pajisjeve mjekësore.
kryerjen e analizave dhe vlerësim të sigurisë dhe efektet e padëshiruara ndaj të anketuarve në studimet klinike dhe
kryerjen e mbikqyrjes së inspektimit ndaj studimeve klinike, efektet anësore dhe mosfunksionimi i barnave.
Në Agjenci është formuar Komisioni i Studimeve Klinike të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore që e përfaqësojnë profesionist të përhershëm – Komisioni Këshillëdhënës. Komisionet profesionalisht janë të pavarura dhe autonome brenda fushëveprimit të saj të punës dhe punojnë në bazë të Rregullores për punën e tyre.