+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Informacione me karakter publik

Personi zyrtar për ndërmjetësimin gjatë ushtrimit të së drejtës së qasjes së lirë deri te informacionet me karakter publik:

Dragan Dimitrov

e-mail: dragan.dimitrov@malmed.gov.mk

Telefoni: 02-5112-394, lokal: 17


Слободен пристап до информации имаат сите правни и физички лица. Слободен пристап до информации имаат и странски правни и физички лица во согласност со овој и друг закон.

Образецот на Барањето содржи назив на Имателот на информацијата, личното име и презиме на Барателот на информацијата, податоци за можниот застапник или ополномоштеното лице, фирмата или правното лице, опис на информацијата со која сака да се запознае, на каков начин сака да се запознае со содржината на бараната информација и на каков начин да му се достави бараната информација. Барање може да се поднесе пополнето и на обичен лист хартија но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Барателот не е должен да го образложи барањето

Formularet:

Kërkesë për qasje deri te informacionet me karakter publik – format pdf

Kërkesë për qasje deri te informacionet me karakter publik – word format