+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Писма до здравствени работници

Comirnaty (tozinameran, COVID-  19 mRNA vaccine nucleoside-modified) – Писмо за здравствени работници за продолжување на рокот на употреба од 12 на 15 месеци 28.10.2022 Писмо за здравствени работници – Extraneal (peritoneal dialytic, isotonic solutions)...

План за јавни набавки за 2019 година

План за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за...

Управување со ризик

Едукативните материјали се изготвуваат со цел минимизирање на ризикот асоциран со примена на одредени лекови  и обезбедување на нивна ефиксна и безбедна примена. Збирниот извештај за особините на лекот, упатството за употреба на лекот и текстот кој се наоѓа на...

Безбедносни мерки

Известување за безбедносна информација за лекови кои содржат метформин како активна супстанција    – објавено на 11.12.2019 Известување за безбедносна информација за лекот Flavamed – објавено на 15.11.2019 Дополнување на известувањето за безбедносна информација за...

WHO-UMS

Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Македонија (МАЛМЕД) има потпишано договор за соработка со Uppsala Monitoring Centre (UMC) – глобална електронска база на податоци за несакани дејства на лекови на Светската здравствена организација со седиште во...