+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

План за јавни набавки за 2020 година

План за јавни набавки за 2020 година Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2020 година Спроведени јавни набавки во 2020 година: 02525/2020 – Информатичка опрема (компјутери) 03094/2020 – Канцелариски потрошен материјал (поништен Дел 1) 05553/2020...

Европската Комисија го одобри првиот лек за третман на COVID-19

На 03.07.2020 год. Европската Комисија  издаде условно одобрение за ставање во промет на лекот remdesivir за третман на COVID-19 кај возрасни и адолесецнти над 12 годишна возраст со пнеумониа кои дополнително имаат потреба од оксигенација. Ова беше очекувано имајки ги...

Писма до здравствени работници

Писмо до здравствени работници: Trixin (микофенолат мофетил)-тератоген ризик и совет за превенција на бременост кај жени и мажи, објавено на 10.05.2021 Писмо до здравствени работници: флуорокинолони (ciprofloxacin, levofloaxcin, moxifloaxcin)-Флуорокинолони за...

План за јавни набавки за 2019 година

План за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за...

Управување со ризик

Едукативните материјали се изготвуваат со цел минимизирање на ризикот асоциран со примена на одредени лекови  и обезбедување на нивна ефиксна и безбедна примена. Збирниот извештај за особините на лекот, упатството за употреба на лекот и текстот кој се наоѓа на...

Безбедносни мерки

Известување за безбедносна информација за лекови кои содржат метформин како активна супстанција    – објавено на 11.12.2019 Известување за безбедносна информација за лекот Flavamed – објавено на 15.11.2019 Дополнување на известувањето за безбедносна информација за...