+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

План за јавни набавки за 2020 година

План за јавни набавки за 2020 година Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2020 година Спроведени јавни набавки во 2020 година: 02525/2020 – Информатичка опрема (компјутери) 03094/2020 – Канцелариски потрошен материјал (поништен Дел 1) 05553/2020...

Европската Комисија го одобри првиот лек за третман на COVID-19

На 03.07.2020 год. Европската Комисија  издаде условно одобрение за ставање во промет на лекот remdesivir за третман на COVID-19 кај возрасни и адолесецнти над 12 годишна возраст со пнеумониа кои дополнително имаат потреба од оксигенација. Ова беше очекувано имајки ги...

Писма до здравствени работници

Писмо до здравствени работници: Xeljanz (тофацитиниб)-Првични резултати од клинички испитувања за зголемен ризик од несакани кардиоваскуларни настани и малигни заболувања (со исклучок на немеланомен карцином на кожата (NMSC) со употреба на тофацитиниб во однос на...

План за јавни набавки за 2019 година

План за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за...

Управување со ризик

Едукативните материјали се изготвуваат со цел минимизирање на ризикот асоциран со примена на одредени лекови  и обезбедување на нивна ефиксна и безбедна примена. Збирниот извештај за особините на лекот, упатството за употреба на лекот и текстот кој се наоѓа на...

Безбедносни мерки

Известување за безбедносна информација за лекови кои содржат метформин како активна супстанција    – објавено на 11.12.2019 Известување за безбедносна информација за лекот Flavamed – објавено на 15.11.2019 Дополнување на известувањето за безбедносна информација за...