+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Писмо до здравствени работници: Extraneal (icodextrin) – Ажурирана листа на компатибилни глукозни монитори (уреди) за одредување на нивото на гликоза во крвта на пациенти кои се лекуваат со раствор за перитонеална дијализа, објавено на 11.11.2021


Писмо до здравствени работници: Reglan – Недостаток на податок на текст на етикета на ампули на производот REGLAN inj.10mg/2mlx30/MK/, серија 1074013 во однос на начин на апликација, објавено на 11.11.2021


Писмо до здравствени работници: Vyndaqel (tafamidis) – Имплементација на мерки за минимизирање на ризикот, објавено на 11.11.2021


Писмо до здравствени работници: Actemra (tocilizumab) – Известување за привремен недостаток во снабдување за 162 mg раствор за инјектирање (претходно наполнет шприц) и Actemra концентрат за раствор за инфузија (IV) и препораки за справување со потенцијалниот ризик од влошување на болеста кај пациентите, објавено на 07.10.2021


Писмо до здравствени работници: Xeljanz (тофацитиниб) – Зголемен ризик од поголеми несакани кардиоваскуларни настани и малигни заболувања со употреба на тофацитиниб во однос на инхибатори на TNF-алфа, објавено на 23.09.2021


Писмо до здравствени работници: Comirnaty (mRNA вакцина против Covid-19) – Ризик од миокардитис и перикардитис, објавено на 25.08.2021


Писмо до здравствени работници: Xeljanz (тофацитиниб)-Првични резултати од клинички испитувања за зголемен ризик од несакани кардиоваскуларни настани и малигни заболувања (со исклучок на немеланомен карцином на кожата (NMSC) со употреба на тофацитиниб во однос на инхибатори TNF-алфа, објавено на 19.05.2021


Писмо до здравствени работници: Trixin (микофенолат мофетил)-тератоген ризик и совет за превенција на бременост кај жени и мажи, објавено на 10.05.2021


Писмо до здравствени работници: флуорокинолони (ciprofloxacin, levofloaxcin, moxifloaxcin)-Флуорокинолони за системска и за инхалациска примена-ризик од регулација/инсуфициенција на срцеви залистоци, објавено на 15.04.2021


Писмо до здравствени работници: Metamizol-Алкалоид АД-Известување за оштетување на црниот дроб предизвикано од употреба на метамизол, објавено на 15.04.2021


Писмо до здравствени работници: Metamizol-Плива-Известување за оштетување на црниот дроб предизвикано од употреба на метамизол, објавено на 15.04.2021


Писмо до здравствени работници: Metamizol-Галеника-Известување за оштетување на црниот дроб предизвикано од употреба на метамизол, објавено на 15.04.2021


Писмо до здравсетвени работници: Рефалгин (metamizole)-Ризик од оштетување на црниот дроб предизвикано од лекови што содржат метамизол, објавено на 09.04.2021


Писмо до здравствени работници: Mirapexin (pramipeksol) – Промена на начинот на изразување на јачината на прамипексол во името на лекот и ставање во промет на пакувања со променетиот начин на изразување на јачината во името на лекот, објавено на 08.04.2021


Писмо до здравствени работници: Tecfidera (dimetilfumarat) – ажурирани препораки за лекот поврзани со случаи на прогресивна мултифокална леукоенцефалопатија (ПМЛ) во состојба на лесна лимфопенија


Писмо до здравствени работници: Euthyox (levothyroxine) – нова формулација на пациенти: следење на пациенти при преминување од старата на новата формулација на таблети


 

Писмо до здравствени работници: Tecentriq-идентификуван ризик од сериозни кожни несакани реакции


Писмо до здравствени работници: Valproate – нови ажурирани информации за лекот и соодветно ажурирани едукативни материјали: Прирачник за здравствени работници и прирачник за пациентката


Писмо до здравствени работници: Leuprorelin (leuprorelin) – Депо формулации на лекови кои во својот состав содржат леупрорелин: треба строго да се следат упатствата за реконструкција и администрација за да се намали ризикот од грешки при ракување што може да резултира со недостаткок на ефикасност


Писмо до здравствени работници: Minirin (desmopressin) 0.1mg/1ml спреј за нос – Повлекување на лекот од промет


Писмо до здравствени работници: Abuxar (febuxostat) – Зголемен ризик од кардиоваскуларна смрт и смрт заради било која причина кај пациенти лекувани со фебуксостат во клиничко испитување


Писмо до здравствени работници: Ufiros 2g (fosfomicin) – Известување за лекови кои содржат fosfomicin со една или повеќе активни компоненти


Писмо до здравствени работници: Androcur (cyproterone acetate) – Информации за безбедноста ризик од менингиом кај пациенти што примаат Androcur (cyproterone acetate 50mg, 100mg или 300mg)


Писмо до здравствени работници: Xeljanz (тофацитиниб) – зголемен ризик од венска тромбоемолија и зголемен ризик од сериозни и животнозагрозувачки инфекции за лекот


Писмо до здравствени работници: LEMTRADA (alemtuzumab) – ревидирана индикација, дополнителни контраиндикации и мерки за намалување на ризик од употреба


Писмо до здравствени работници: VERORAB – ажурирани информации во врска со реконституцијата и администрацијата на инактивирана рабиес вакцина


Писмо до здравствени работници: SMECTA (dismectite) – лекови на база на глина: ажурирање на информациите за нивна употреба кај деца помали од 2 години


Писмо до здравствени работници: Toujeo – Нови ограничувања во употребата; да се воспостави програма за превенција на бременост


Писмо до здравствени работници: Valproate – Нови ограничувања во употребата; да се воспостави програма за превенција на бременост  


Писмо до здравствени работници: Tecentriq (atezolizumab) – Ажурирање на Tecentriq (atezolizumab) индикацијата за третман на локално напреднат или метастатски уротелен карцином кај возрасни кои не се подобни да примаат хемотерапија која содржи cisplatin  


Писмо до здравствени работници: Tecentriq (atezolizumab) – Идентификуван нов ризик: Нефритис  


Писмо до здравствени работници: Tivicay (dolutegravir) и Triumeq (dolutegravir/abacavir/lamivudine): дефекти на невралната туба, пријавени во студијата “Tsepamo“, Боцвана  


Писмо до здравствени работници: Azithromycin, Sumamed: Зголемена стапка на рецидиви на хетатолошки малигнитет и морталитет кај пациенти со трансплатирани хематопоетски стем клетки кои биле под терапија со азитромицин   


Писмо до здравствени работници: Ribomustin: Зголемена смртност забележана во неодамнешни клинички студии за bendamustin   


Писмо до здравствени работници: Иматиниб-Деватиниб 100 mg и 400 mg: Предмет на дополнително следење   


Писмо до здравствени работници: Humani eritropoetini: Нови предупредувања за ризикот од појава на тешки кожни несакани реакции кај пациенти лекувани со хуман еритропоетин: epoetin alfa, epoetin beta, epoetin theta и epoetin zeta    


Писмо до здравствени работници: Fingolimod (Gilenya): Нови контраиндикации на fingolimod (Gilenya) кај пациенти со срцеви заболувања   


Писмо до здравствени работници: Clexane (enoxaparin sodium): Ажурирање на изразувањето на јачината, режимот на дозирање кај длабока венска тромбоза/пулмонална емболија и употреба кај пациенти со сериозно ренално нарушување   


Писмо до здравствени работници: Xalcori (crizotinib): Нови препораки во врска со инсуфициенцата на срцето кај пациенти кои се лекувани со лекот Xalcori (crizotinib)   


Писмо до здравствени работници: CellCept (mycophenolate mofetil): Тератоген ризик – нов важен совет за превенција на бременост кај жени и мажи   


Писмо до здравствени работници: Herceptin (trastuzumab): Потсетување на важноста за следењето на срцевата функција за време на терапија со trastuzumab со цел да се намали фрекфенцијата и тежината на лево вентрикуларна дисфункција и конгестивна срцева слабост   


Писмо до здравствени работници: Tarceva (erlotinib): Терапија на одржување во прва линија не покажува корист кај пациенти чии тумори немаат активирачка мутација на EGFR   


Писмо до здравствени работници: Важно предупредување за лекот: Ризик од Дипитренова контрактура  и плантарна фасцијална фиброматоза при употреба на лекот Zelboraf (vemurafenib)   


Писмо до здравствени работници за ризикот од медицински грешки поврзани со предозирање со лекови кои содржат levetiracetam во облик 100 мг/мл орален раствор (Keppra 100 мг/мл орален раствор)   


Писмо до здравствените работници за предвремено прекинување на клиничко испитување за употреба на силденафил за третман на застој на интраутериниот раст на плодот     


Писмо до здравствените работници за ризикот од не-меланомски карцином на кожата поврзани со употребата на хидрохлоротиазид     


Писмо до здравствените работници за ризикот Ризик од настанување на аневризма на аорта и дисекција на аорта поврзани со употребата на флуорокинолони за системска и инхалациска примена     


Писмо до здравствените работници за ризикот тератогеност и евентуалниот развој на невропсхијатриски нарушувања при употреба на лековите од групата на ретиноиди (ацитретин, адапален, алитретиноин, бексаротен, изотретиноин, тазаротен и третиноин)  


Писмо до здравствените работници: Известување за медицински производи кои содржат карбимазол или тиамазол (синоним: метимазол), во врска со: (1) ризик од акутен панкреатит и (2) засилување на совет за употреба на контрацепција   


Писмо до здравствените работници: Известување за медицински производи кои содржат карбимазол или тиамазол (синоним: метимазол), во врска со: (1) ризик од акутен панкреатит и (2) засилување на совет за употреба на контрацепција   


Писмо до здравствените работници: TECENTIQ (atezolizumab): Идентификуван нов ризик: Имунолошки предизвикан миозитис   


Писмо до здравствените работници: BRALTUS (tiotropium): Важни информации за минимизирање на ризикот од потенцијалнна медицинска грешка   


Писмо до здравствените работници: Флуорокинолони и кинолони за системска и за инхалациска примена: ограничување на примената поради ризик од настанување онеспособувачки, долготрајни и потенцијално иреверзибилни несакани дејства   


Писмо до здравствени работници: Actemra (tocilizumab): Идентификуван нов ризик: Хепатотоксичност   


Писмо до здравстените работници во врска со зголемен ризик од белодробна емболија и смртност кај пациенти со ревматиоиден артиритис кои примаат 10 mg Xeljanz (tofacitinib) двапати на ден во клиничко испитување   


Belimumab (Benlysta/Бенлиста): Зголемен ризик од сериозни психијатриски настани (депресија, суицидни идеи или однесување или самоповредување)   


Писмо до здравствени работници: Tyverb (lapatinib): важно ажурирање на Збирниот извешај за карактеристиките на лекот   


Писмо до здравствени работници: Гилениа/Gilenya (fingolimod) – Нова контраиндикација кај бремени жени и жени со репродуктивен потенцијал кои не користат ефикасна контрацепција  


Писмо до здравствени работници: ADENURIC (фебуксостат): зголемен ризик од кардиоваскуларна смрт и морталитет од сите причини кај пациентите третирани со фебуксостат во CARES студијата  


Писмо до здравствени работници: Xeljanz-во врска со контраиндикации од примена на лекот Xeljanz (тофацитиниб) во дози 10 мг, два пати дневно кај пациенти кои имаат зголемен ризик од пулмонарна емболија  


Писмо до здравствени работници: Elelyso (taliglucerase alfa) 200 IE/5 ml вијали, прашок за раствор за инфузија  


Писмо до здравствени работници (болничка медицинска сестра): Extraneal раствор за перитонеална дијализа  

Писмо до здравствени работници (болнички доктор): Extraneal раствор за перитонеална дијализа  

Писмо до здравствени работници (болнички работник): Extraneal раствор за перитонеална дијализа  

Писмо до здравствени работници (здравствен работник): Extraneal раствор за перитонеална дијализа  

Писмо до здравствени работници (болничка аптека): Extraneal раствор за перитонеална дијализа  

Писмо до здравствени работници (лаборатиска служба): Extraneal раствор за перитонеална дијализа  


Писмо до здравствени работници: Esbriet (pirfenidone)