+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Документи за годишни извештаи

Годишен извештај за работата на Агенцијата за лекови и медицинкси средства за 2022 година 14.07.2023

Годишен план за проценка од ризици од корупција во Агенцијата за лекови и медицински средства за 20203 година. 03.01.2023

Годишниот план за работа на Одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства  за 2023 година 27.12.2022

Годишен извештај за работата на Агенцијата за лекови и медицинкси средства за 2021 година 07.12.2022

Годишен план за спречување на корупцијата во Агенцијата за лекови и медицински средства за 2022 07.12.2022

Годишен план за спречување на корупцијата во Агенцијата за лекови медицински средстваа за 2021 07.12.2022

Усогласен текст на годишен извештај на Агецијата за лекови и медицински средства за 2020 – финансиски дел 07.12.2022

Годишен извештај за работата на Агенцијата за лекови и медицински средства за 2020 година објавено 07.12.2022

Годишен извештај за работата на Агенцијата за лекови и медицински средства за 2019 година објавено 07.12.2022

Извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства за периодот јануари-јуни 2022 година

Годишен план за работа на одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства при Агенцијата за лекови и медицински средства за 2022 година, објавено на 20.12.2022

Годишен план за спречување на корупцијата во Агенцијата за лекови и медицински средства за 2021 година

Извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства за периодот јануари-јуни 2021 година

Годишен план за работа на одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства при Агенцијата за лекови и медицински средства за 2021 година

Извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства за периодот јули-декември 2020 година

Извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства за периодот јануари-јуни 2020 година

Стратешки план на Агенцијата за лекови и медицински средства за период 2018-2020 година

Отчетност за трошењата на носителите на јавни функции за период од 01.12.2017 до 30.05.2018 година

Завршни сметки за 2021 година:

Завршна сметка-603

Завршна сметка-631

Завршна сметка-787

Завршни сметки за 2020 година:

Завршна сметка-603

Завршна сметка-631

Завршна сметка-787

Завршни сметки за 2019 година:

Завршна сметка-603

Завршна сметка-631

Завршна сметка-787

Завршни сметки за 2018 година:

Завршна сметка-603

Завршна сметка-631

Завршна сметка-787

Завршни сметки за 2017 година:

Завршна сметка-603

Завршна сметка-631

Завршна сметка-787

Завршни сметки за 2016 година:

Завршна сметка-603

Завршна сметка-631

Завршна сметка-787