Lochmann&Rauscher-Итно известување за безбедносна корективна мерка-Отповикување-KitPack отповикување поради кинење на рентген трака од газа со рентген трака  


BBraun – Итно известување за безбедност на терен-Иригационен раствор NACL 0.9% BBraun EBC 5000 ml  


Medtronic HeartWare – Итно известување за безбедност на терен-Сервисирање со лубрикант на извор на енергија  


Meditrejd – Итно известување за безбедност на терен-Балони обложени со Паклитаксел и стентови со испуштање на Паклитаксел  


Medtronic – Итно известување за безбедност на терен-Ажурирање на софтверски апликации  

Medtronic – Итно известување за безбедност на терен-Инсулински пумпи MiniMed 600, прстен на држење на пумпата  

Medtronic – Итно известување за безбедност на терен-Medtronic Conexus Telemetry-ажурирање на известувањето од март 2020  

Medtronic – Итно известување за безбедност на терен-CFx грешка на софтвер проценител на век на траење  


Philips Дефибрилатори – Безбедносно известување за поле – Внатрешни лопатки на дефибрилаторот што може да стерилизираат  


Siemens Healtcare – Итно известување за безбедност на терен – Фактор на коагулација V дефициентна плазма  

Siemens Healtcare – Итно известување за безбедност на терен – Дименсион клинички хемиски систем, Елтромпаг интерференција со кертирџ реагенс за Тотален Билирубин на инструментот Дименсион  


Baxter Healthcare – Итно известување за безбедност – Cartridge Standard  


Philips-HeartStart MRx – ИТНО – Корекција за медицински уред Монитор/дефибрилатор HeartStart MRx  


Prismaflex монитор – Теренски безбедносни информации  


Medtronic – Итно известување за безбедност на терен – Medtronic HeartWare систем HVAD  


Baxter-Hemodijalizni aparati AK98-Итно известување за безбедност  


Medtronic-CareLink програматор – Итно известување Мрежа за дистрибуција на софтвер и придружни програматори  


Medtronic – Итно известување за безбедносна мерка за BIS Vista и BIS View системи за следење  

Medtronic – Итно безбедносно известување за Polysorb Braided и Biosyn монофиламенти апсорбирачки конци  

Medtronic – Итно безбедносно известување за Covidien Force Triverse електрохируршки уред  


MedtronicHeartWare – Итно известување за безбедност на терен-AC адаптер за HVAD  

MedtronicHeartWare – Важни информации за медицинско средство HVAD систем  


Philips-Итна безбедносна корективна мерка на медицински уред Efiicia  

Philips-Итно известување за теренска безбедност MobileDiagnost wDR  


Итна безбедносна мерка за Prismaflex монитор – Warnings aganist connector use not followed  


Итно известување за безбедност на терен-Надградба на софтвер за програматори кои се користат за транскатетерски електорстимулаторски систем Micra  


AC Adapter на монитор HeartWare на Metronic Модели 1550, 1555  


Итно известување за безбедност на терен-Пејсмејкери Azure и Astra, пејсмејкери за терапија на сецева ресинхронизација (CRT-P)  


Надградба на софтвер на системи за перфузија Spectrum Medical Quantum дистрибуирани од Medtronic  


Итно известување за безбедност на терен-Инсулински пумпи од серијата MiniMed Paradigm и Minimed 508 (v1)  

Итно известување за безбедност на терен-Инсулински пумпи од серијата MiniMed Paradigm и Minimed 508 (v2)  

Итно известување за безбедност на терен-Инсулински пумпи од серијата MiniMed Paradigm и Minimed 508 (v3)  

Итно известување за безбедност на терен-Инсулински пумпи од серијата MiniMed Paradigm и Minimed 508 (v4)  


Превентивна корективна мерка: Мобилна Оперативна Маса (OR-Table) MEERA  


Ажурирарно итно известување од полето на безбедноста Covidien Endo GIA зглобни влошки  

Итно известување од полето на безбедноста-Endo GIA хируршки уреди за спојување со полнење за употреба на само еден пациент, одностно Tri-Staple 2.0 интелигентните влошки и картиџи  


Итно известување за здравствени работници за дејствија на безбедност-Пумпа за инфузија на инсулин MiniMed 640G – Привремено неактивна тастатура  

Итно известување за пациенти-Пумпа за инфузија на инсулин MiniMed 640G – Привремено неактивна тастатура  


Итно известување за здравствени работници за дејствија на безбедност-Medtronic MiniMed комплет за инфузија-Повлекување на специфични броеви на лотови-Потенцијална прекумерна испорака на инсулин  

Итно известување за здравствени работници за дејствија на безбедност-Medtronic MiniMed комплет за инфузија-Повлекување на специфични броеви на лотови-Потенцијална прекумерна испорака на инсулин  

Итно известување за пациенти-Medtronic MiniMed комплет за инфузија-Потенцијална прекумерна испорака на инсулин  


Итно известување за здравствени работници за безбедност на терен-EnTrust и Escudo VR/DR/AT ICD (имплантибилни кардиовертер дефибрилатори)-Препораки за водење на пациентот  


Итно известување за здравствени работници за безбедност на терен-Мрежа за дистрибуција на софтвери и соодветни програматори  


Итно известување за здравствени работници за безбедност на терен-За подгрупа на двокморни пејсмејкери на Medtronic-Препораки за повлекување на производот и следење на пациентот  


Теренски безбедносни информации за Prismaflex сетови  

Теренски безбедносни информации за Prismaflex сетови  


Итно-Корекција за медицински уред-Можен дефект на модулот за AC напојување М3539А кај дефибрилаторот/мониторот HeartStart MRx – 1  

Итно-Корекција за медицински уред-Можен дефект на модулот за AC напојување М3539А кај дефибрилаторот/мониторот HeartStart MRx – 2  

Итно-Корекција за медицински уред-Можен дефект на модулот за AC напојување М3539А кај дефибрилаторот/мониторот HeartStart MRx – 3  

Писмо со информации за корисникот-Корекција за медицински уред IntelliVue Information Center iX / Patient Information Center iX  


Итно-Известување за теренска безбедност FCA#131 Miller Ballon (model 830515F) и Fogarty Dilation (model 830705F)  


Итно-Известување за теренска безбедност-Свитканата педала на ножниот прекинувач може да предизвика прекин на флуороскопското снимање или експозиција во живо кај Philips MultiDiagnost-Eleva со рамен детектор и системите Allura Xper  


Medtronic-Итно известување за безбедност на терен-Софтверска грешка на проценителот на век на траење на CFx-Известување за купувачот  


Итна безбедносна мерка за Prismaflex монитор  


Medimeks-Итно известување за безбедносна корективна мерка  


Philips-Итно известување за теренска безбедност за вентилатори V60  


Synergy-USS II i 3D glava – Итно безбедносно известување  


Philips-Efficia DMF100 – Итно безбедносно известување  


Medtronic-Minimed series 600 – Итно безбедносно известување за пациенти  

Medtronic-Minimed series 600 – Итно безбедносно известување за здравствени работници  


LivaNova – Итно безбедносно известување  


Baxter-AK 98 хемодијалзни машини – Итно безбедносно известување 1  

Baxter-AK 98 хемодијалзни машини – Итно безбедносно известување 2  

Baxter-AK 98 хемодијалзни машини – Итно безбедносно известување 3  

Baxter-HD конвенционални линии – Итно безбедносно известување  

Baxter-U9000 ултрафилтер – Итно безбедносно известување  


Medtronic-HeartWare HVAD систем – Итно безбедносно известување  


Abbott-HeartMate 3 – Итно безбедносно известување за модуларен кабел  

Abbott-HeartMate 3 – Итно безбедносно известување за единица за напојување  


Molnlycke-сетови за процедури – Итно безбедносно известување за безбедност на медицинско средство