+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

МАЛМЕД со нова Британска Фармакопеа

Во текот на денешниот ден, директорката М-р фарм. Висара Риза со тим на вработени во МАЛМЕД оствари состанок со претставници од Alkaloid AD Skopje, М-р фарм. Нада Попстефанова и М-р фарм. Владимир Индов. На состанокот се дискутираше за GMP инспекцијата која во рамките...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРИМЕНА НА ХАРТИЕНA ПОСТАПКА ВО EXIM

Почитувани, Ве информираме дека сe надминати сите проблеми во функционирањето на EXIM системот и истиот е повторно во примена, а со тоа престанува и примената на хартиена постапка во EXIM. Во прилог Ви го доставуваме Известувањето за ПРЕКИН НА ПРИМЕНА на хартиени...

Известување за ПРИМЕНА на хартиени документи поради технички проблеми поврзани со EXIM

Почитувани, Ве известуваме дека EXIM системот и покрај тоа што е достапен има проблем во делот на потпишувањето. Во моментов Царинската управа работи на надминувањето на овој проблем, но до целосно надминување на проблемите во функционирањето на системот, продолжете...

Известување за ПРЕКИН НА ПРИМЕНА на хартиени документи поради технички проблеми поврзани со EXIM

Почитувани, Ве известуваме дека техничкиот проблем во користењето на EXIM е отстранет и системот е во редовна функција од 31.10.2019 година од 18:00 часот. Согласно Упатството за примена на хартиени документи во случај на технички проблеми во EXIM, објавено на...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЕКСИМ СИСТЕМ – ПРИМЕНА НА ХАРТИЕНА ПОСТАПКА

Почитувани,   Заради не функционирање на системот за електронско поднесување на дозволи за увоз извоз, а со оглед на спецификата на производите кои се во надлежност на Агенцијата,  до моментот на отклонување на дефектот, доколку имате итни дозволи ке се применува...

Известување за престанок на важење на мерка карантин

Ве известуваме дека Комисијата за безбедност и огласување при Агенцијата за лекови и медицински средства на ден 01.03.2019 година одржа седница и со записник бр.08-66/8 донесе одлука: Врз основа на добиените резултати од двете овластени лаборатории за испитување и...