На 11-ти Март во просториите на Европската Делегација за РСМ се одржа последниот состанок на Координативното тело на Твининг проектот на МАЛМЕД на кој учествуваа проектниот лидер од Литванија г-дин Гитис Андролионис, Директорот на МАЛМЕД М-р фарм  Висара Риза, проектен лидер од РСМ Мерјем Хаџихамза, проектниот тим на МАЛМЕД во состав Марија Трајчулески, Билјана Димитрова, Елона Чилку, Валентина Цветановска како и  претставниците од ЕУ делегацијата Ружица Андроникова и Снежана Колекеска.

На состанокот хронолошки се презентираа сите спроведени активности согласно проектната рамка и имаше конструктивна дискусија по однос на сите спроведени активности.

Директорот на МАЛМЕД М-р фарм Висара Риза даде посебен осврт кон придобивките кои МАЛМЕД ги има од овој проект  пред се во делот на препораките кои беа дадени при експертските мисии а кои се однесуваа на нашата регулатива односно на Законот за лекови и медицински средства како и на подзаконските акти. Се нагласија и полезните препораки во делот на  организационата структура на МАЛМЕД, планот за тренинг на вработените,  обуките кои се спроведоа во делот проценка на документацијата за лек при постапката на маркетинг авторизација, инспекцискиот надзор како и воспсотавувањето на систем за следење на потрошувачката на лековите согласно препораките на СЗО. Претставниците од ЕУ делегацијата го изразија своето задоволство за успешното и навремено завршување на активностите и нагласија дека тоа е заслуга на двајцата партнери во проектот што секако одличен основ за добивање на нови проекти во иднина.


Takimi i fundit i Trupit Koordinues të Projektit MALMED-it u mbajt në 11 Mars në hapësirat e Delegacionit Evropian për RMV, me pjesëmarrjen e Udhëheqësit të Projektit nga Lituania, Z. Gitis Androlioniis, drejtoreshës së MALMEDt, Mr. pharm Visara Riza, udhëheqës i projeketit për RMV, Merjem Haxhihamza, ekipi i projektit të Malmedit i përbërë nga Maria Trajçuleski, Biljana Dimitrova, Elona Çilku, Valentina Cvetanovska dhe përfaqësuesit e Delegacionit të BE-së, Ruzhica Andronikova dhe Snezhana Kolekeska.

Në takim në mënyrë kronologjike u prezantuan të gjitha aktivitetet e zbatuara sipas kornizës së projektit dhe pati një diskutim konstruktiv për të gjitha aktivitetet e implementuara.

Drejtori i Malmedit, Mr. pharm Visara Riza i kushtoi vëmendje të veçantë përfitimeve që MALMED kishte nga ky projekt, veçanërisht në pjesën e rekomandimeve të dhëna gjatë misioneve të ekspertëve në lidhje me rregulloren tonë, gjegjësisht Ligjin për barna dhe pajisje mjekësore dhe akteve nënligjore. Rekomandime të dobishme u bënë gjithashtu në lidhje me strukturën organizative të MALMED, planin e trajnimit të personelit, trajnimet e bëra në vlerësimin e dokumentacionit të barnave gjatë procedurës së autorizimit në treg, mbikëqyrjen e inspektimit si dhe krijimin e një sistemi për monitorimin e harxhimeve të barnave në përputhje me rekomandimet e OBSH-së. Përfaqësuesit e Delegacionit të BE-së u shprehen të kënaqura me përfundimin me sukses dhe në kohë të aktiviteteve dhe theksuan se ishte meritë e të dy partnerëve në projekt që ishte sigurisht një bazë e shkëlqyeshme për marrjen e projekteve të reja në të ardhmen.