+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Политика на приватност

 

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци кога ја посетувате нашата интернет страна и/или користите некоја од нашите услуги преку истата. Ги собираме само оние лични податоци кои се неопходни да ги оствариме нашите законски задачи и овластувања.  

Контролор на збирки на лични податоци

Контролор на личните податоци е Агенцијата за лекови и медицински средства (во натамошниот текст: Агенцијата), со седиште на ул. „Св. Кирил и Методиј“, бр. 54 – кат 1, Скопје, Република Северна Македонија.

Агенцијата е самостоен орган на државената управа со својство на правно лице.

Личните податоци се обработуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци (*).

Чии податоци собираме?

Можеме да собираме податоци поврзани со следниве категории на лица:

 • Посетители на нашата интернет страна malmed.gov.mkВообичаено собираме податоци за навигација (види подолу) кои се користат за анализирањето на податоците од посетите на нашата веб-страна како и за одржување на информациска сигурност на нашата веб страна. Повеќе за употребата на колачиња можете да најдете во нашата Политика за користење на колачиња.
 • Пријавувачите на несакани реакции на лекови и медицински средства – (здравствени работници или пациенти). Овие пријави содржат информации за идентитетот на подносителот на пријавата и лични податоци  на други лица вклучени во пријавата кои се потребни за постапување согласно нашите овластувања наведени во Законот за лековите и медицинските средства и подзаконските акти што произлегуваат од него. 
 • Податоци за лицата кои се одговорни за фармаковигиланца, односно материовигиланца што се доставуваат во согласност со Законот за лековите и медицинските средства од страна на носителите на одобренија за ставање на лек во промет, односно од правните лица што ги запишуваат медицинските средства во регистарот на медицински средства.
 • Подносители на претставки и предлози поврзани со надлежностите на Агенцијата. Овие претставки и предлози содржат информации за идентитетот на подносителот и лични податоци на други лица вклучени во претставката/предлогот, кои се потребни за постапување согласно нашите законски овластувања.
 • Лица кои бараат пристап до информации од јавен карактер, врз основа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. За да се обработат барањата за пристап до информации, од подносителите се бара да достават одредени податоци, согласно закон.
 • Корисници на контакт формата – лични податоци кои корисниците ги оставаат при поставување на прашање и/или испраќање на пораки до Агенцијата.

Категории на податоци кои се обработуваат

Лични податоци кои ги прибираме од Вашата посета на нашата веб-страна, се оние кои Вие доброволно ги доставувате за конкретни цели, како би ни овозможиле да ги оствариме нашите овластувања за консултација, давање одобренија и советодавни овластувања (вклучувајќи податоци потребни за усогласување со законските барања), како што се поставување на прашања и/или мислења за различни прашања поврзани со лековите и медицинските средства за употреба во хуманата медицина.

Податоците и информациите што го идентификуваат корисникот, единствено може да бидат откриени на надлежни државни органи, врз основа на нивно барање или одлука засновани на закон. Истите ќе се чуваат во временски период колку што е потребно за исполнување на целта заради која се собрани.

 

Како ги собираме личните податоци

Личните податоци ги собираме преку различни канали, вклучувајќи преку:

 • Вашето користење на нашата веб страна, вклучувајќи ги овде и формите за пријавување на несакани реакции за лекови и медицински средства;
 • нашата електронска пошта: info@malmed.gov.mk
 • електронската пошта на службеното лице за посредување со информации од јавен карактер, офицерот за заштита на лични податоци и овластеното лице за прием на пријави од укажувачи доставени заради заштитено внатрешнo пријавување во Агенцијата за лекови и медицински средства
 • пошта,

 

Кои се Вашите права врз личните податоци

Вашите права во однос на обработката на лични податоци вклучуваат право:

 • да бидете информирани за обработката на личните податоци,
 • на пристап до личните податоци,
 • на исправка и бришење на личните податоци,
 • на ограничување на обработката на личните податоци,
 • на приговор.

 

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци Валентина Цветановска на следниов e-mail: valentina.cvetanovska@malmed.gov.mk.

 

Право на поднесување на барање до АЗЛП  

Ако сметате дека начинот на кој Агенцијата за лекови и медицински средства ги обработува Вашите лични податоци ги повредува одредбите на Законот за заштита на личните податоци, можете да поднесете барање до АЗЛП како надзорно тело, по кое се постапува во согласност со член 97 од Законот за заштита на личните податоци (*).

 

Промена на политиката за приватност

Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и нашите активности.