+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Обрасци за медицински средства

  1. Барање за вршење на дејност-промет на големо со лекови и/или медицински средства
  2. Упатство за веледрогерија
  3. Барање за добивање на одобрение за паралелен увоз на медицински средства – образец ПУМПС
  4. Oбразец на барањето за запишување на медицинските помагала од КЛАСА I во регистерот на медицински помагала во Република Македонија – Образец бр. 1 „Службен весник на РМ“, бр. 151/10
  5. Образец на барањето за запишување на медицинските помагала од КЛАСА IIA, IIB и III во регистерот на медицински помагала во Република Македонија – Образец бр. 2 „Службен весник на РМ“, бр. 151/10
  6. Образец на барањето за запишување на “ИН ВИТРО“ дијагностички медицинските помагала во регистерот на медицински помагала во Република Македонија – Образец бр. 3 „Службен весник на РМ“, бр. 151/10
  7. Образец на барањето за запишување на АИМД медицинските помагала во регистерот на медицински помагала во Република Македонија – Образец бр. 4 „Службен весник на РМ“, бр. 151/10