Агенцијата за лекови и медицински средства согласно својот годишен план спроведува јавни набавки на стоки и услуги согласно Законот за јавни набавки.

Согласно Законот за јавни набавки, сите постапки за јавни набавки кои ги спроведува Агенцијата се објавени во Електронскиот систем за јавни набавки, достапен на следната адреса: https://e-nabavki.gov.mk

План за јавни набавки и спроведени јавни набавки во 2016 година

План за јавни набавки за 2016 година   

Изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2016 година   

Спроведени јавни набавки во 2016 година:

 • 02-7275-14/2016 - Надградба на националниот регистар на лекови и медицински помагала во Национален електронски систем за управување со активностите на Агенцијата за лекови и медицински средства - поништена
 • 2/2016 - Јавна набавка на лекови за лекување на метастатски меланом - поништена
 • 3/2016 - Осигурување на моторни возила (Основна премија Авто одговорност и Патници)
 • 4/2016 - Редовен технички преглед на моторни возила
 • 5/2016 - Лекови за прва линија терапија на карцином на бубрег
 • 6/2016 - Услуги од авторска агенција
 • 7/2016 - Групна набавка на гориво за моторни возила со безготовинско плаќање на бензински пумпи
 • 9/2016 - Тонери за принтери
 • 11/2016 - Лекови за лекување на метастатски меланом
 • 13/2016 - Рекламен материјал за потребите на Агенција за лекови и медицински средства
 • 14/2016 - Организација за спроведување на настан за потребите на Агенција за лекови и медицински средства
 • 15/2016 - Хигиенски потрошен материјал - поништена
 • 16/2016 - Изработка, инсталација и имплементација на целосно функционално софтверско решение за интегриран информационен систем за потребите на Агенцијата за лекови и медицински средства - поништена
 • 17/2016 - Моторни возила
 • 18/2016 - Сервис и одржување на печатари
 • 19/2016 - Изработка, инсталација и имплементација на целосно функционално софтверско решение за интегриран информационен систем за потребите на Агенцијата за лекови и медицински средства
 • 21/2016 - Закуп на простор на архивски и документарен материјал во конвенционален и неконвенционален облик со дигитализација и електронска архива за 24 месеци - поништена
 • 22/2016 - Хигиенски потрошен материјал

 

 

План за јавни набавки и спроведени јавни набавки во 2017 година

План за јавни набавки за 2017 година   

Изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2017 година   

Спроведени јавни набавки во 2017 година:

 • 1/2017 - Организација за спроведување на настан за потребите на Агенција за лекови и медицински средства - поништена
 • 2/2017 - Осигурување на моторни возила (Основна премија, Авто одговорност и Патници) - поништена
 • 3/2017 - Редовен технички преглед на 10 (десет) моторни возила
 • 4/2017 - Лекови за прва линија терапија на неситно-клеточен карцином на бели дробови (EGFR инхибатор)
 • 5/2017 - Организација за спроведување на настан за потребите на Агенција за лекови и медицински средства
 • 6/2017 - Осигурување на моторни возила (Основна премија, Авто одговорност и Патници)
 • 8/2017 - Канцелариски материјал
 • 9/2017 - Групна набавка на гориво за моторни возила со безготовинско плаќање на бензински пумпи
 • 10/2017 - Изработка, инсталација и имплементација на Национален систем за фармаковигиланца за потребите на Агенција за лекови и медицински средства, кое треба да вклучува и негово одржување и хостинг
 • 11/2017 - Мебел за потребите на Агенција за лекови и медицински средства - поништена
 • 12/2017 - Услуги за фиксна телефонија и интернет конекција за период од 2 години
 • 13/2017 - Услуги за мобилна телефонија за период од 2 години
 • 14/2017 - Информатичка опрема
 • 15/2017 - Лек за лекување на хронична милеоидна леукемија (ХМЛ)

 

 

 

 

 

 

 

 

План за јавни набавки и спроведени јавни набавки во 2018 година

План за јавни набавки за 2018 година   

Спроведени јавни набавки во 2018 година:

 • 1/2018 - Тонери за принтери
 • 2/2018 - Сервис и одржување на печатари
 • 3/2018 - Редовен технички преглед на 10 (десет) моторни возила
 • 4/2018 - Осигурување на моторни возила (Основна премија, Авто одговорност и Патници и Каско осигурување)
 • 5/2018 - Гориво за моторни возила со безготовинско плаќање на бензински пумпи
 • 6/2018 - Мебел за потребите на Агенција за лекови и медицински средства

 

 

Електронски систем за јавни набавки (ЕСЈН)

Објавени огласи во Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН)

Склучени договори во Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН)