Агенцијата за лекови и медицински средства согласно својот годишен план спроведува јавни набавки на стоки и услуги согласно Законот за јавни набавки.

Согласно Законот за јавни набавки, сите постапки за јавни набавки кои ги спроведува Агенцијата се објавени во Електронскиот систем за јавни набавки, достапен на следната адреса: https://e-nabavki.gov.mk

Јавни набавки спроведени во 2016 година
 • Осигурување на моторни возила (Основна премија Авто одговорност и Патници);
 • Редовен технички преглед на моторни возила;
 • Лекови за прва линија терапија на карцином на бубрег;
 • Услуги од Авторска агенција;
 • Групна набавка на горива за моторни возила;
 • Тонери за принтери;
 • Лекови за лекување на метастатски меланом;
 • Рекламен материјал за потребите на Агенција за лекови и медицински средства;
 • Организација за спроведување на настан за потребите на Агенција за лекови и медицински средства;
 • Моторни возила;
 • Сервис и одржување на печатари;
 • Изработка, инсталација и имплементација на целосно функционално софтверско решение за интегриран информационен систем за потребите на Агенцијата за лекови и медицински средства;
 • Групна набавка на лекови за лекување на прва линија на терапија за метастатски меланом BRAF негативен;
 • Хигиенски потрошен материјал (Втор обид)
Јавни набавки спроведени во 2017 година
 • Редовен технички преглед на 10 (десет) моторни возила сопственост на Агенција за лекови и медицински средства;
 • Лекови за прва линија терапија на неситно-клеточен карцином на бели дробови (EGFR инхибитор);
 • Организација за спроведување на настан за потребите на Агенција за лекови и медицински средства;
 • Осигурување на моторни возила (Основна премија, Авто одговорност и Патници);
 • Канцелариски материјал;
 • Групна набавка на гориво за моторни возила со безготовинско плаќање на бензински пумпи;
 • Изработка, инсталација и имплементација на Национален систем за фармаковигиланца за потребите на Агенцијата за лекови и медицински средства, кое треба да вклучува и негово одржување и хостинг;
 • Услуги за фиксна телефонија и интернет конекција за период од 2 години;
 • Услуги за мобилна телефонија за период од 2 години;
 • Информатичка опрема;
План за јавни набавки за 2017 година
 • План за јавни набавки за 2017 година   
 • Изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2017 година