+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Со почеток на новата 2020-та година, во МАЛМЕД се воведе „Casual Friday“ каде што покрај дружењето помеѓу вработените, секој петок се организираат и „In-house“ обуки каде што се споделуваат знаење и искуства кои се во корист на вработените во МАЛМЕД.

Овој петок се организираше внатрешна обука за основни вештини на EXCEL при што беа споделени основни информации за користење на EXCEL  кои што се неопходни за завршување на работните задачи од страна на вработените во МАЛМЕД.

Целта на „Casual Friday“ е секој петок, вработените во МАЛМЕД преку дружба да учат, работат и споделуваат лични искуства поврзани со работените процеси во МАЛМЕД.

 


 

„Casual Friday“ në MALMED

Duke filluar nga viti i ri 2020, Agjencia e barnave dhe pajisjeve mjekësore filloi aktivitetin “Casual Friday” ku përveç shoqërimit mes punonjësve, çdo të premte, organizohen trajnime “In-house” gjatë së cilave shkëmbehen njohuri dhe përvoja të cilat do të ishin në favor të punonjësve të MALMED-it.

Këtë të premte u organizua trajnim i brendshëm për aftësi bazike të punës me Excel gjatë së cilës u ndanë informacione themelore mbi përdorimin e Excel-it, të domosdoshme për kryerjen e obligimeve nga punonjësit në MALMED.

Qëllimi i “Casual Friday” është që çdo të premte, punonjësit e MALMED gjatë shoqërimit, të mësojnë, punojnë dhe shkëmbejnë përvoja personale në lidhje me proceset e tyre të punës në MALMED.

 

previous arrow
next arrow
Slider