+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства М-р. фарм.спец. Лирим Шабани учествуваше на отворањето на работата на 29-иот годишен состанок на Европската мрежа на официјални лаборатории за контрола на квалитет на лековите (OMCL-Official Medicines Control Laboratory). Оваа средба беше организирана од Европскиот директорат за контрола на квалитет на лековите со седиште во Стразбур и Центарот за испитување и контрола на лекови  при Фармацевтскиот факултет,  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Во оваа прилика,  тој им се заблагодари на организаторите што оваа година како домаќин на настанот ја избраа нашата земја со прекрасниот град Охрид, нагласувајќи  дека  соработката со оваа институција е од големо значење за МАЛМЕД.

* * * * *

Drejtori i Agjencisë për barna dhe pajisje mjekësore, M.Sc. spec. Lirim Shabani mori pjesë në hapjen e takimit të 29-të vjetor të Rrjetit Evropian të Laboratorëve oficiale për kontrollin e cilësisë së barnave  (OMCL-Official Medicines Control Laboratory). Ky takim u organizua nga Drejtoria Evropiane për Kontrollin e Cilësisë së Barnave me seli në Strasburg dhe Qendra për   kontrollin e barnave në Fakultetin e Farmacisë, Universiteti “St. Kirili dhe Metodi” – Shkup. Ai me këtë rast ka falënderuar organizatorët që këtë vit kanë zgjedhur vendin tonë me qytetin e bukur të Ohrit si nikoqir të manifestimit, duke theksuar se bashkëpunimi me këtë institucion është i një rëndësie të madhe për MALMED.