+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

На покана на Хрватската агенција за лекови и медицински средства ХАЛМЕД , зам.Директорот М-р фарм спец. Роберт Бекироски заедно со делегација  на МАЛМЕД присуствуваше  на чествувањето повод нивниот 20 годишен јубилеј.

Заедно со директорите на Агенциите за лекови и медицински средства од Република Србија, Црна Гора,Словенија, Босна и Херцеговина и Косово,  имаше можност да поразговара и да сподели позитивни искуства од реализацијата на нашите досегашни проекти како и да разменат идеи за понатамошни активности.

На годишнината од постоењето на Хрватската агенција за лекови се сретна  со повеќе ЕУ експерти во областа на фармацијата кои искажаа задоволство од активностите на МАЛМЕД и реализацијата на истите, отворениот пристап и транспарентноста на начинот на работењето како и успешноста во спроведувањето и имплементацијата во усогласувањето  на националното закондавство со европското во делот на лековите  и медицинските средства како и јакнење на капацитетите на МАЛМЕД.

Честитки за 20 годишната успешна работа на ХАЛМЕД, да си посакаме долгогодишна соработка и размена на позитивни искуства и понатаму .

* * * * * *

Me ftesë të Agjencisë Kroate për Barnat dhe Pajisjet Mjekësore HALMED, Zëvendës Drejtori Farm Spec. Robert Bekiroski së bashku me delegacionin e MALMED-it morën pjesë në shënimin e 20 vjetorit të tyre.

Së bashku me drejtorët e Agjencive të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore nga Republika e Serbisë, Malit të Zi, Sllovenisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Kosovës, pati mundësinë të bisedojë dhe të ndajë përvoja pozitive nga zbatimi i projekteve tona të mëparshme si dhe të shkëmbejë ide për aktivitetet e ardhshme.

 Në përvjetorin e ekzistencës së Agjencisë Kroate të Barnave, ai u takua me disa ekspertë të BE-së në fushën e farmacisë, të cilët shprehën kënaqësinë e tyre për aktivitetet e MALMED dhe zbatimin e tyre, aksesin e hapur dhe transparencën e mënyrës së punës, si dhe suksesin në zbatimin dhe implementimin në harmonizimin e legjislacionit kombëtar me legjislacionin evropian në fushën e barnave dhe pajisjeve mjekësore, si dhe forcimin e kapaciteteve të MALMED.

Urime për 20 vitet e suksesshme të punës së HALMED, le të dëshirojmë bashkëpunim afatgjatë dhe shkëmbim përvojash pozitive në të ardhmen.