+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Викендов во Копаоник, Република Србија, зам. Директорот М-р фарм. спец Роберт Бекироски заедно со  делегација од Агенцијата за лекови и медицински средства (МАЛМЕД) присуствуваше на 18тиот симпозиум во организација на Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Србија(АЛИМС) под мотото “Zdravo jedinstvo dubokih korena”.

Можноста да се биде дел од презентациите на повеќе европски и светски организации и регионални претставници во областа на лековите и медицинските средства , како за човечки така и за ветеринарни примени е од особена важност за МАЛМЕД.

На овој симпозиум свое излагање  имаат реномирани експерти од Република Србија, Европа и САД. Ова е одличен начин да пресликаме конкретни современи методи во развивањето од областа на фармацијата.  

Овие регионални , европски и светски симпозиуми се одлична можност да се презентираат и нашите актуелности , како и да поканиме многу од експертите да бидат наши гости , можност да развиеме соработка со повеќе држави како и да покажеме дека сме почитувани во соработката со нашите постојани регионални  партнери во областа на фармацијата.

МАЛМЕД е сериозно посветена на промените во областа на фармацијата кои се презентирани во светски мерки .

* * * * *

Këtë fundjavë në Kopaonik të Republikës së Serbisë, Zëvendësdrejtori Mr. farm spec. Robert Bekiroski së bashku me  delegacionin nga Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (MALMED) mori pjesë në simpoziumin e 18-të të organizuar nga Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore e Republikës së Serbisë (ALIMS) me moton “Zdravo jedinstvo dubokih korena”.

Mundësia për të qenë pjesë e prezantimeve të shumë organizatave evropiane dhe botërore dhe përfaqësuesve rajonalë në fushën e barnave dhe pajisjeve mjekësore, si për aplikime njerëzore ashtu edhe për aplikime veterinare, është e një rëndësie të veçantë për MALMED.

Në këtë simpozium me prezantimet e tyre prezantojnë ekspertë të njohur nga Republika e Serbisë, Evropa dhe SHBA. Kjo është një mënyrë e shkëlqyeshme për të pasqyruar metodat konkrete moderne të zhvillimit në fushën e farmacisë. 

Këto simpoziume rajonale, evropiane dhe botërore janë një mundësi e shkëlqyeshme për të prezantuar edhe aktualitetet tona, si dhe për të ftuar shumë nga ekspertët që të jenë mysafirët tanë, një mundësi për të zhvilluar bashkëpunim me më shumë vende dhe për të treguar se jemi të respektuar në bashkëpunimin me partnerët tanë të përherëshëm rajonalë në fushën e farmacisë.

MALMED është  seriozisht e përkushtuar ndaj ndryshimeve në fushën e farmacisë që jan paraqitur në shkallë botërore.