+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Ценовник на услуги

Правилник за надоместоци и висина на трошоци што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските средства „Службен весник на РМ“, бр. 188/15

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за надоместоци и висина на трошоци што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските средства „Службен весник на РМ“, бр. 217/16

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за надоместоци и висината на трошоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно законот за лекови и медицинските средства Службен весник на РСМ“, бр.143/22 

Жиро сметки на Агенцијата за лекови и медицински средства:
Уплатата на висината на утврдените надоместоци во врска со Правилник за надоместоците и висината на трошоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“, бр. 188/15) се врши во корист на примачот, како што следи:

1. назив и седиште на примачот:
Трезорска сметка
Агенција за лекови – Р. Македонија
банка на примачот: Народна Банка на Р. Македонија
трансакциска сметка: 100000000063095
сметка на буџетски корисник: 1900162391-631-14
приходна шифра: 723813-30
образец: ПП50
за надоместоци согласно членовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 14 од Правилникот.

2. назив и седиште на примачот:
Трезорска сметка
Агенција за лекови – Р. Македонија
банка на примачот: Народна Банка на Р. Македонија
трансакциска сметка: 100000000063095
сметка на буџетски корисник: 1900162391-787-14
приходна шифра: 723819-30
образец: ПП50
за надоместоци согласно членовите 8 и 9 од Правилникот.

Уплатата на висината на утврдените надоместоци во врска со Законот за административните такси („Службен весник на Република Македонија“, бр. 06/10) се врши во корист на примачот:

6. назив и седиште на примачот:
Буџет на Р.Македонија
банка на примачот: Народна Банка на Р. Македонија
трансакциска сметка: 100000000063095
уплатна сметка: 840-182-03161
приходна шифра: 722313-00
образец: ПП50
според тарифен број 1, 2, 3, 38, 48, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 129 и 130 од Законот.

Тарифа на административни такси