+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Агенцијата за лекови и медицински средства спроведе in-house обука за членовите на работната група задолжена за спроведување на функционалната анализа за МАЛМЕД.

По успешно завршената обука, работната група ќе ги координира и имплементира сите предвидени активности согласно Методологијата за спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор пропишана од Министерот за информатичко опшстество и администрација.

На крај на обуката за учесниците беа доделени сертификати за учество.


TRAJNIM I MBARUAR ME SUKSES PËR ANALIZË FUNKSIONALE

Agjencia e barnave dhe pajisjeve mjekësore zhvilloi trajnim in-house për anëtarët e grupit punues përgjegjës për kryerjen e analizës funksionale në MALMED.

Pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit, grupi i punës do të koordinojë dhe zbatojë të gjitha aktivitetet e parashikuara në përputhje me Metodologjinë e kryerjes së një analize funksionale në institucionet e sektorit publik, të paraparë nga Ministri i Shoqërisë Informative dhe Administratës.

Në përfundim të trajnimit, pjesëmarrësve iu ndanë çertifikatat e pjesëmarrjes.