+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Во рамките на ТВИНИНГ проектот со  Литванија под наслов: ,,Хармонизација на легислативата за лекови согласно ЕУ легислативата и зајакнување на капацитетите на администрацијата за нејзино имплементирање” одобрен од  Европската Комисија, директорот на МАЛМЕД Доц. д-р. Ќахил Ибраими на 12.07.2019 имаше состанок со Експертски тим од Литванија.

Експертскиот тим кои во нашата земја престојуваа од 8-12 Јули, со цел скрининг на актуелната легислатива на РСМ за лековите и медицнските средства, го информираа директорот на МАЛМЕД за нивните видувања и впечатоци од оваа експертска мисија, за увидените слабости но и за можностите за усогласување на актуелната регулатива за лековите и медицинсксите средства со таа на Европската Унија.

Тие исто така изразија задоволство од спроведените активности во текот на мисијата нагласувајки ја при тоа одличната соработка со вработените во МАЛМЕД како и нивната подготвеност за промени во насока на унапредување не само на легислативата туку и на работата во институцијата.


Projekti TWINING me Lituaninë

Në kuadër të  projektit TWINING me Lituaninë me titullin: “Harmonizimi i legjislacionit për barëra në përputhje me legjislacionin e BE-së dhe forcimin e kapacitetit të administratës për zbatimin e saj”, miratuar nga Komisioni Evropian, drejtori i MALMED –it, Doc. Dr Qahil Ibraimi, më 12 korrik 2019 – të,  realizoi një takim me një ekip ekspertësh nga Lituania.

Ekipi i ekspertëve që qëndroi në vendin tonë prej 8 deri më 12 korrik, për të shqyrtuar legjislacionin aktual të RMV për barërat dhe pajisjet mjekësore, e informoi drejtorin e MALMED – it, për pikëpamjet dhe përshtypjet e tyre nga ky mision ekspertësh, për dobësitë e vërejtura dhe mundësitë për harmonizimin e rregullores aktuale për barërat dhe pajisjet mjekësore me atë të Unionit Evropian.

Ata gjithashtu shprehën kënaqësi me aktivitetet e zbatuara gjatë misionit, duke theksuar bashkëpunimin e shkëlqyeshëm me të punësuarit në MALMED, si dhe gatishmërinë e tyre për ndryshime në drejtim të avancimit jo vetëm të legjislacionit por edhe të punës në institucion.