+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства на РСМ  Доц. д-р Ќахил Ибраими и Заменик Директорот М-р фарм. Роберт Бекироски во месец Мај 2019 год. заедно со тим на вработени оствари средба  со претставници на Европска Федерација на Фармацевтската Индустрија и Асоцијации.

На средбата се разговараше за активностите кои ги спроведува МАЛМЕД, како и за актуелната состојба и законските прописи во Фармацевтскиот сектор во нашата држава. Се дискутираше и за можноста за соработка во насока на хармонизација на нашата регулатива за лекови со таа на Европа.


TAKIM ME EFPIA (Federata Europiane e Industrisë Farmaceutike dhe Asociacioneve)

Drejtori i Agjencisë së Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në RMV Doc. d-r Qahil Ibrahimi dhe zv/drejtori M-r farm. Robert Bekiroski, në muajin Maj 2019, së bashku me ekipin e punëtorëve ka realizuar takim me përfaqësues të Federatës Europiane të Industrisë Farmaceutike dhe Asociacioneve.

Në takim është biseduar për aktivitete që po zhvillohen ne  MALMED, si dhe për gjendjen aktuale dhe rregullativën në sektorin farmaceutik në shtetin tonë. U diskutua edhe për mundësinë për bashkëpunim në drejtim të harmonizimit të ligjeve tona për barna me ata të Europës.