На 13.09.2019 година, во Скопје, Република Северна Македонија ќе се одржи свеченото отворање на Twinning Light проектот, финансиран од ЕУ „Усогласување на законодавството за медицински производи со законодавството на ЕУ и унапредување на капацитетите за негово спроведување“.

Twinning Light проектот е насочен кон усогласување на националното законодавство за лековите и медицинските средства, со законодавството на ЕУ и унапредување на потребните капацитети за негово спроведување. Главен корисник на проектот е Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Северна Македонија („МАЛМЕД“), додека партнери од земјата-членка Република Литванија, се Државната агенција за контрола на лекови, која е под Министерството за здравство на Република Литванија и Централна Агенција за управување со проекти на Република Литванија.

Главната цел на МАЛМЕД со овој проект е унапредување на националните здравствени вредности, усогласување на фармацевтската легислатива со ЕУ и обезбедување на  добри фармацевтски практики, безбедност, ефикасност и квалитет на лековите  и медицинските средства.

Правилното усогласување на националното законодавството со законодавството на ЕУ и неговата релевантна имплементација ќе има круцијално влијание за непречена транзиција на МАЛМЕД како агенција која ќе треба да се интегрира во мрежата на ЕУ на надлежните органи за лекови и медицински средства

На церемонијата за промоција на проектот ќе бидат презентирани  структурата планираните активности и спроведувањето на Проектот во наредните 8 месеци. Воведен  говор ќе  даде Др. Венко Филипче, министер за здравство на Република Северна Македонија, преставник од Делегацијата на ЕУ во Република Северна Македонија, г-ѓа Висара Риза, директорот на Агенцијата за лекови и медицински помагала на Република на Северна Македонија, г-ѓа Мерјем Хаџихамза проект лидер и раководител од МАЛМЕД и др. Гитис Андрулионис, директор на Државната агенција за контрола на лекови при Министерството за здравство на Република Литванија..

Буџетот за реализација е 250 000 ЕУР. Проектот ќе трае 8 месеци.

Сите дополнителни информации за проектот ќе можете да ги најдете на страната на Агенцијата за лекови и медицински средства www.malmed.gov.mk

За повеќе информации:

Мерјем Хаџихамза, проект координатор-МАЛМЕД, e-mail: merjem.haxhihamza@malmed.gov.mk

Марија Трачулески, заменик проект координатор-МАЛМЕД, e-mail: marija.trajculeski@malmed.gov.mk

контакт лица:

Билјана Димитрова, e-mail: biljana.dimitrova@malmed.gov.mk

Елона Чилку, e-mail: elona.chilku@malmed.gov.mk

Известувањето може да го погледнете тука