+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Во рамките на Твининг проeктот на МАЛМЕД со Р. Литванија, на 02.10.2019 во просториите на МАЛМЕД се одржа работен состанок со претставници на Носителите на одобренија за промет на големо со лекови во РСМ.

На состанокот експерти од Литванската Агенција за лекови го презентираа  системот на мониторингот на лековите во Р. Литванија како можен модел на систем кој би го воспоставиле и во нашата Агенција.

Се работи за систем преку кој се овозможува следење на употребата на лековите на сите нивоа на здравствената заштита како и следење на нивните залихи. Тоа во пракса би значело унапредување на рационалната употреба на лековите, можност за воведување на нови терапии на Позитивната листа како и превенирање на недостатокот на лекови на фармацевтскиот пазар во нашата земја.


Takim pune e MALMED-it me përfaqësuesit e Mbajtësve të autorizuar për tregtim në shumicë të barnave në RMV–së

 

Në kuadër të Twinning projektit të MALMED-it me R. e Lituanisë, më 02.10.2019, në hapsirat e MALMED-it është mbajtur takim pune me përfaqësuesit e Mbajtësve të autorizuar për tregtim (shitje) në shumicë të barnave në RMV-së.

Në takim ekspertët e Agjencisë së barnave të Lituanisë kanë prezantuar sistemin e monitorimit të barnave në R. e Lituanisë si model i mundshëm i sistemit të cilën do ta kishin vendosur edhe në Agjencinë tonë.

Bëhet fjalë për sistemin nëpër mes të cilit mundësohet monitorimi i përdorimit të barnave të të gjitha niveleve të mbrojtjes shëndetësore si dhe moniterimin e rezervave të tyre. Kjo në praktikë nënkupton, përparimin e përdorimit racional të barnave, mundësi për kyÇjen e terapive të reja në Listën pozitive, si dhe parandalimin e mungesës së barnave në tregun farmaceutik në vendin tonë.