+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Денес, во просториите на МАЛМЕД претставници од одделението за фармаковигиланца и материовигиланца одржаа презентација во врска со нивната работна посета на Хрватската Агенција за лекови и медицински средства (ХАЛМЕД) и спроведената MedDRA едукација.

Во презентацијата беа споделени искуствата од работењето на одделението за фармаковигиланца и рационална фармакотерапија и одделението за медицински средства од областа на фармаковигиланцата и материовигиланцата.

Беше пренесен начинот на кој се врши кодирање и анализа на безбедносните податоци и се укажа на важноста од извршената MedDRA едукација која ќе помогне за креирање поквалитетни пријави.


Prezantim dhe panel diskutim me temë “Vizitë pune e Agjencisë për barna dhe pajisje mjekësore të Republikës së Kroacisë (HALMED) dhe pjesëmarrja në trajnimin MedDRA për kodifikimin dhe analizën e të dhënave të sigurisë”

Sot, në hapësitat e MALMED-it, përfaqësues nga Njësia e Farmakovigjilencës dhe Materiovigjilencës prezantuan njohuritë dhe përvojat nga vizita e tyre e punës në Agjencinë Kroate të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (HALMED) dhe edukimin e mbaruar rreth MedDRA-së.

Gjatë prezantimit ishin shkëmbyer përvoja të punës në njësinë e farmakovigjilencës dhe farmakoterapisë racionale si dhe njësisë së pajisjeve mjekësore në fushën e farmakovigjilencës dhe materiovigjilencës.

Gjithashtu ishte përcjellur metoda e kodimit dhe analizimit të të dhënave të sigurisë, si dhe u bisedua rreth rëndësisë së edukimit MedDRA e cili do të ndihmojë në krijimin e raporteve më cilësore.