+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Директорот на Агенцијата М-р фарм.спец Љирим Шабани денес имаше свое предавање во просториите на Фармацевтски факултет Скопје.
Предавањето на тема “Фармацевт во Регулаторно тело” во рамки на предметот Вовед во фармација, беше за новозапишаните студенти на фармацевтски факултет. Преку ова предавање студентите имаа можност да се запознаат со надлежностите и улогата на  фармацевтот кој е дел од Агенцијата за лекови и медицински средства.
Факултетот имплементира модел преку кој колеги и надвор од факултетот ќе ги претстават секојдневните активности на местото каде што работат. Со ваков тип на предавања студентите се профилираат како високо професионални кадри кои нудат не само теоретко знаење туку и врвни практнични вештини.
Беше чест и задоволство да се биде заедно со новите бруцоши на Фармацевтски факултет, наши идни колеги. Соработката со овој факултет продолжува и понатаму во интерес на студентите и вложување во нивните знаења.

* * * * *

Drejtori i Agjencisë, Mr.farm.spec. Lirim Shabani, sot e mbajti ligjëratë në hapësirat e Fakultetit të Farmacisë në Shkup.
Ligjërata me temën “Farmacisti në trupin rregullator” në kuadër të lëndës Hyrje në Farmaci ishte për studentët e sapo regjistruar në Fakultetin e Farmacisë. Përmes kësaj ligjërate studentët patën mundësinë të mësojnë për kompetencat dhe rolin e farmacistit i cili është pjesë e Agjencisë së Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore.
Fakulteti implementon një model përmes të cilit kolegët jashtë fakultetit do të prezantojnë aktivitetet e përditshme në vendin ku punojnë. Me këtë lloj ligjeratash, studentët profilizohen si staf shumë profesional që ofrojnë jo vetëm njohuri teorike por edhe aftësi të larta praktike.
Ishte nder dhe kënaqësi që të ishim bashkë me studentët e rinj të vitit të parë të Fakultetit të Farmacisë, kolegët tanë të ardhshëm. Bashkëpunimi me këtë fakultet vazhdon edhe më tej në interes të studentëve dhe investimit në njohuritë e tyre.