+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

На 30.06.2023 година во Владата на Република Северна Македонија, одржан е прв состанок на Националниот Совет за интегрирано гранично управување , формиран со Одлука на Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 09 март 2023 година. На истиот учество зема и Директорот Mr.farm.spec Lirim Shabani на  Агенцијата за лекови и медицински средства со свои анализи на превземени активности  и предлози насочени кон системскиот мониторинг и координација на имплементација на Стратегијата и Акцискиот план во областа на интегрирано гранично управување 2021-2025.

* * * * *

Më datë 30 qershor të vitit 2023, në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut u mbajt mbledhja e parë e Këshillit kombëtar për menaxhimin e integruar të kufijve, i themeluar me Vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më datë 9 mars të vitit 2023.  Në këtë mbledhje mori pjesë  edhe Drejtori i Agjencisë së Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore Mr.farm.spec. Lirim Shabani me analizën e tij të aktiviteteve të ndërmarra dhe propozimeve të drejtuara drejt monitorimit sistematik dhe koordinimit të implementimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit në fushën e menaxhimit të integruar të kufijve 2021-2025.