+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page
Зам.Директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства (МАЛМЕД) М-р фарм. спец Роберт Бекироски викендов присуствуваше на првиот симпозиум по фармација во организација на Факултетот за медицински науки на Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип  на кој учествуваа предавачи од странство , предавачи од останатите факултети/програми по фармација како и предавачи од Одделот за фармација на Факултетот за медицински науки при УГД.Ова е прв симпозиум со меѓународно учество со тема “Фармацевтска грижа актуелности, можности и предизвици.

Сите симпозиуми, особено меѓународните се одлична прилика да се разменат искуства , примери и практики со останатите земји во областа на фармацијата. За нас се од големо значење посетите на странските предавачи со можност да примениме многу од начините на кој функционира фармацијата низ светот.

Честитки за организацијата на настанот и благодарност до сите предавачи кои имаа свои излагања .

* * * * *

Zëvendësdrejtor i Agjencisë për Barna dhe Pajisje Mjekësore (MALMED) Pharm. specialisti Robert Bekiroski këtë fundjavë mori pjesë në simpoziumin e parë të farmacisë të organizuar nga Fakulteti i Shkencave Mjekësore të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip, ku morën pjesë ligjërues nga jashtë, ligjërues nga fakultete të tjera/programe të farmacisë si dhe ligjërues nga Departamenti i Farmacia e Fakultetit të Shkencave Mjekësore në UGD Ky është simpoziumi i parë me pjesëmarrje ndërkombëtare me temë “Kujdesi farmaceutik ngjarjet aktuale, mundësitë dhe sfidat.

Të gjitha simpoziumet, veçanërisht ato ndërkombëtare, janë një mundësi e shkëlqyer për të shkëmbyer përvoja, shembuj dhe praktika me vende të tjera në fushën e farmacisë. Për ne, vizitat e pedagogëve të huaj kanë një rëndësi të madhe me mundësinë për të aplikuar shumë nga mënyrat se si funksionon farmacia në mbarë botën.
Urime për organizimin e eventit dhe faleminderit të gjithë pedagogëve që patën prezantimet e tyre.