+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Правилници-опојни дроги

 1. Правилник за формата и содржината на евиденцијата за супстанции и растенија класифицирани во листите II и III како и начинот на нејзиното водење, „Службен весник на РМ“, бр. 119/09
 2. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на дозволите, формата и содржината на дозволите за производство и промет на супстанции и растенија класифицирани во листите II и III, како и начинот на нивното издавање, „Службен весник на РМ“, бр. 119/09
 3. Правилник за образецот на рецептот, како и начинот за препишување на лековите кои содржат супстанции и растенија класифицирани во листите II и III, „Службен весник на РМ“, бр. 87/16                                                                                3.1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот на рецептот, како и начинот за прoпишување на лековите кои содржат супстанции и растенија класифицирани во листите II и III („Службен весник на РСМ“ бр.79/23)
 4. Правилник за образецот на барањето, потребнaта документација и поблиските критериуми по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање на дозвола за производство на екстракти од коноп, „Службен весник на РМ“, бр. 90/16                                                                                                                                                                                                     4.1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот на барањето, потребната документација и поблиските критериуми по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање на дозвола за производство на ектракти од коноп („Службен весник на РСМ“ бр.78/24).
 5. Правилник за формата и содржинатата на поканата за едукација и начинот на спроведување на едукацијата, „Службен весник на РМ“, бр. 8/11
 6. Правилник за формата и содржината на регистерот, како и начинот на негово водење, „Службен весник на РМ“, бр. 112/09
 7. Правилник за начинот на чување, постапување и уништување на одземена опојна дрога, психотропна супстанција и растение од кое може да се добие опојна дрога, „Службен весник на РМ“, бр. 142/10
 8. Правилник за начинот на пакување и означување на супстанциите класифицирани во листите II и III како и нивните препарати, „Службен весник на РМ“, бр. 112/09
 9. Список на правни лица за производство и промент на опојни дроги, психотропни супстанции и растенија од кои може да се добие опојна дрога, „Службен весник на РМ“, бр. 112/09
 10. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за сите фази на одгледување на канабисот („Службен весник на РСМ“ бр.210/23)
 11. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на пријавата за производство на афион, книгата за евиденција, договорот за производство, како и поблиските критериуми за производство на афион и откуп на афион за производство на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на РСМ“ бр.227/23)
 12. Правилник за поблиските услови по однос на просторот, опремата, кадарот, начинот на обезбедување и чување на просторот на кој се одгледува канабис („Службен весник на РСМ“ бр.261/23).

    12.1. Исправка на Правилникот за поблиските услови по однос на просторот, опремата, кадарот, начинот на обезбедување и чување на просторот на кој се одгледува канабис („Службен весник на РСМ“ бр.268/23).