+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Правилници-опојни дроги

  1. Правилник за формата и содржината на евиденцијата за супстанции и растенија класифицирани во листите II и III како и начинот на нејзиното водење „Службен весник на РМ“, бр. 119/09
  2. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на дозволите, формата и содржината на дозволите за производство и промет на супстанции и растенија класифицирани во листите II и III, како и начинот на нивното издавање „Службен весник на РМ“, бр. 119/09
  3. Правилник за образецот на рецептот, како и начинот за препишување на лековите кои содржат супстанции и растенија класифицирани во листите II и III „Службен весник на РМ“, бр. 87/16
  4. Правилник за образецот на барањето, потребнaта документација и поблиските критериуми по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање на дозвола за производство на екстракти од коноп „Службен весник на РМ“, бр. 90/16