+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Правилници за медицински средства

 1. Правилник за условите по однос на просторот, опремата, кадарот и потребната документација за запишување во регистарот на специјализирани продавници за медицински средства „Службен весник на РМ“, бр. 101/18
 2. Правилник за поблиските услови по однос на простор, опремата и кадарот, документацијата за запишување во регистарот на правни лица за промет на големо со медицински средства „Службен весник на РМ“, бр. 220/16
 3. Правилник за начинот за известување на несаканите ефекти за време на користењето на медицинското средство, видовите на реакциите што ги предизвикуваат, постапувањето на здравствените работници и добавувачите, како и начинот на организирање на системот за следење на несаканите ефекти и реакциите од медицинските средства „Службен весник на РМ“, бр. 100/16
 4. Правилник за надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно законот за лековите и медицинските помагала „Службен весник на РМ“, бр. 166/11
 5. Правилник за содржината на образецот на барањето и потребната документација која треба да се достави за запишување на медицинските помагала во регистерот на медицински помагала во Република Македонија „Службен весник на РМ“, бр. 151/10
 6. Правилник за условите што треба да ги исполнат институциите што ја вршат оцената на сообразноста на одредени видови на медицински помагала „Службен весник на РМ“, бр. 143/10
 7. Правилник за потребната документација и начинот на пријавување на клиничките испитувања на медицинските помагала и настанатите промени и, известување за несакани реакции и настани, односно инциденти, како и условите кои треба да ги исполнат правните лица кои вршат клинички испитувања на медицински помагала „Службен весник на РМ“, бр. 62/10
 8. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и формата на документацијата која треба да се достави за запишување во регистерот во производители на медицински помагала „Службен весник на РМ“, бр. 92/09
 9. Правилник за содржината и начинот на означување на надворешното и контактното пакување, како и упатството за употреба на медицинското помагало „Службен весник на РМ“, бр. 24/09
 10. Правилник за општите и посебните услови што треба да ги исполнат медицинските помагала „Службен весник на РМ“, бр. 24/09
 11. Правилник за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнат производителите на медицински помагала „Службен весник на РМ“, бр. 19/09
 12. Правилник за поблиските услови и начинот на класифицирање на медицинските помагала „Службен весник на РМ“, бр. 125/08