+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

 

План за јавни набавки за 2021 година

Спроведени јавни набавки во 2021 година:

  • 02212/2021 – Набавка на второ-генерациски ТКИ инхибитори за потребите на пациентите при ЈЗУ Универзитетска Клиника за Хематологија
  • 04353/2021 – Набавка, испорака и монтажа на мебел и делови од мебел за потребите на Агенцијата за лекови и медицински средства
  • 05515/2021 – Осигурителни услуги
  • 07297/2021 – Набавка на гориво за моторни возила со безготовинско плаќање на бензински пумпи
  • 07931/2021 – Услуги за мобилна телефонија, фиксна телефонија и интернет конекција за период од 2 години
  • 15343/2021 – Тонери за принтери
  • 15351/2021 – Превентивно одржување и хостинг на постоечки интегриран информациски систем
  • 15606/2021 – Набавка и испорака на информатичка опрема