+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

План за јавни набавки за 2020 година

Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2020 година

Спроведени јавни набавки во 2020 година:

  • 02525/2020 – Информатичка опрема (компјутери)
  • 03094/2020 – Канцелариски потрошен материјал (поништен Дел 1)
  • 05553/2020 – Канцелариски потрошен материјал (Дел 1)
  • 05555/2020 – Осигурување на моторни возила (Основна премија, Авто одговорност и Патници и потполно Каско осигурување)
  • 05557/2020 – Технички преглед на возила
  • 06373/2020 – Гориво за моторни возила со безготовинско плаќање на бензински пумпи
  • 06378/2020 – Набавка на втора-генерација ТКИ инхибитори за потребите на пациентите со хронична миелоична леукемија кои се лекуваат на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија – Скопје
  • 07620/2020 – Тонери за принтери
  • 09301/2020 – Хигиенски потрошен материјал