+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

План за јавни набавки за 2019 година 

Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година 

Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година 

Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година 

Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година

Спроведени јавни набавки во 2019 година:

 • 1/2019 – Моторни возила
 • 2/2019 – Превентивно одржување, надградба и хостинг на интегриран информациски систем – поништена
 • 3/2019 – Клима апарати
 • 4/2019 – Редовен технички преглед на моторни возила
 • 5/2019 – Осигурување на моторни возила (Основна премија, Авто одговорност и Патници и Каско осигурување)
 • 6/2019 – Гориво за моторни возила со безготовинско плаќање на бензински пумпи
 • 00866/2019 – Превентивно одржување, надградба и хостинг на интегриран информациски систем – поништена
 • 01043/2019 – Информатичка опрема (принтери)-поништена
 • 01564/2019 – Услуги за мобилна телефонија за период од 2 години
 • 01565/2019 – Услуги за фиксна телефонија и интернет конекција за период од 2 години
 • 03599/2019 – Информатичка опрема (принтери)