+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

План за јавни набавки за 2018 година   

Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година   

Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година   

Спроведени јавни набавки во 2018 година:

 • 1/2018 – Тонери за принтери
 • 2/2018 – Сервис и одржување на печатари
 • 3/2018 – Редовен технички преглед на 10 (десет) моторни возила
 • 4/2018 – Осигурување на моторни возила (Основна премија, Авто одговорност и Патници и Каско осигурување)
 • 5/2018 – Гориво за моторни возила со безготовинско плаќање на бензински пумпи
 • 6/2018 – Мебел за потребите на Агенција за лекови и медицински средства
 • 7/2018 – Канцелариски потрошен материјал
 • 8/2018 – Хигиенски потрошен материјал – поништена
 • 9/2018 – Моторни возила за потребите на МАЛМЕД – поништена
 • 10/2018 – Клима апарати за потребите на МАЛМЕД – поништена
 • 11/2018 – Онколошки, имунолошки и хематолошки лекови за потребите на УК за Радиотерапија и Онкологија и УК за Хематологија
 • 12/2018 – Хигиенски потрошен материјал