+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

План за јавни набавки за 2017 година   

Изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2017 година   

Спроведени јавни набавки во 2017 година:

 • 1/2017 – Организација за спроведување на настан за потребите на Агенција за лекови и медицински средства – поништена
 • 2/2017 – Осигурување на моторни возила (Основна премија, Авто одговорност и Патници) – поништена
 • 3/2017 – Редовен технички преглед на 10 (десет) моторни возила
 • 4/2017 – Лекови за прва линија терапија на неситно-клеточен карцином на бели дробови (EGFR инхибатор)
 • 5/2017 – Организација за спроведување на настан за потребите на Агенција за лекови и медицински средства
 • 6/2017 – Осигурување на моторни возила (Основна премија, Авто одговорност и Патници)
 • 8/2017 – Канцелариски материјал
 • 9/2017 – Групна набавка на гориво за моторни возила со безготовинско плаќање на бензински пумпи
 • 10/2017 – Изработка, инсталација и имплементација на Национален систем за фармаковигиланца за потребите на Агенција за лекови и медицински средства, кое треба да вклучува и негово одржување и хостинг
 • 11/2017 – Мебел за потребите на Агенција за лекови и медицински средства – поништена
 • 12/2017 – Услуги за фиксна телефонија и интернет конекција за период од 2 години
 • 13/2017 – Услуги за мобилна телефонија за период од 2 години
 • 14/2017 – Информатичка опрема
 • 15/2017 – Лек за лекување на хронична милеоидна леукемија (ХМЛ)