+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

План за јавни набавки за 2016 година   

Изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2016 година   

Спроведени јавни набавки во 2016 година:

 • 02-7275-14/2016 – Надградба на националниот регистар на лекови и медицински помагала во Национален електронски систем за управување со активностите на Агенцијата за лекови и медицински средства – поништена
 • 2/2016 – Јавна набавка на лекови за лекување на метастатски меланом – поништена
 • 3/2016 – Осигурување на моторни возила (Основна премија Авто одговорност и Патници)
 • 4/2016 – Редовен технички преглед на моторни возила
 • 5/2016 – Лекови за прва линија терапија на карцином на бубрег
 • 6/2016 – Услуги од авторска агенција
 • 7/2016 – Групна набавка на гориво за моторни возила со безготовинско плаќање на бензински пумпи
 • 9/2016 – Тонери за принтери
 • 11/2016 – Лекови за лекување на метастатски меланом
 • 13/2016 – Рекламен материјал за потребите на Агенција за лекови и медицински средства
 • 14/2016 – Организација за спроведување на настан за потребите на Агенција за лекови и медицински средства
 • 15/2016 – Хигиенски потрошен материјал – поништена
 • 16/2016 – Изработка, инсталација и имплементација на целосно функционално софтверско решение за интегриран информационен систем за потребите на Агенцијата за лекови и медицински средства – поништена
 • 17/2016 – Моторни возила
 • 18/2016 – Сервис и одржување на печатари
 • 19/2016 – Изработка, инсталација и имплементација на целосно функционално софтверско решение за интегриран информационен систем за потребите на Агенцијата за лекови и медицински средства
 • 21/2016 – Закуп на простор на архивски и документарен материјал во конвенционален и неконвенционален облик со дигитализација и електронска архива за 24 месеци – поништена
 • 22/2016 – Хигиенски потрошен материјал