+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Организација и вработени

На  чело на Агенцијата за лекови и медицински средства-МАЛМЕД стои ДИРЕКТОР кој е одговорен за нејзиното работење, истата ја претставува и го координира работењето на нејзините организациски единици.
Организациската поставеност на Агенцијата е следна:

  • Директор

———- Љирим Шабани, е-маил: lirim.shabani@malmed.gov.mk, телефон: 02-5112-394

  • Заменик Директор

———- Роберт Бекироски, е-маил: robert.bekiroski@malmed.gov.mk, телефон: 02-300-043

  • Одделениe за внатрешна ревизија

———- Елена Трајановска, раководител на одделение, е-маил: elena.trajanovska@malmed.gov.mk, телефон: 075-401-644

  • Одделение за управување со човечки ресурси

———- Драган Димитров, виш соработник, е-маил: dragan.dimitrov@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-622

  • Одделение за финансиски прашања

———- /

  • Сектор за информации за лекови и медицински средства

——- – Одделение за фармаковигиланца и материовигиланца

———- Искра Печијарева Садикаријо, Раководител на одделение за фармаковигиланца и материовигиланца , е-маил: iskra.sadikarijo@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-641

———- Маријана Даневска, виш соработник, е-маил:  marijana.danevska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-640

———- Сабри Алити, виш соработник, е-маил: sabri.aliti@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-639

———- Вера Георгиева, помлад соработник, е-маил: vera.georgieva@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-638

———- Зембри Таири, помлад соработник, е-маил: zemri.tairi@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-647

——- – Одделение за фармакоекономски и фармакоепидемиолошки мислења

———- Катерина Алексоска, советник, е-маил: katerina.aleksoska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-645

———- Драгица Едровска, виш соработник, е-маил: dragica.edrovska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-649

———- Билјана Димитрова, помлад соработник, е-маил: biljana.dimitrova@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-632

———-

  • Сектор за проценка на документацијата за ставање на лекови и медицински средства во промет

—– Марија Трајчулески, раководител на сектор, е-маил: marija.trajculeski@malmed.gov.mk, телефон: 075-401-612

——- –  Одделение за хумани лекови

———- Елона Чилку, Раководител на одделение за хумани лекови, е-маил: elona.cilku@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-635

———- Симона Зафироска Трпеска, советник, е-маил: simona.zafiroska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-637

———- Елена Цветановска, виш соработник, е-маил: elena.cvetanovska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-648

———- Ајтен Адеми Абдурамани, виш соработник, е-маил: ajten.ademi@malmed.gov.mk,  телефон: 075-246-645

———- Рејхан Ејуб, виш соработник, е-маил: rejhan.ejub@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-620

———- Бисера Петровска, помлад соработник, е-маил: bisera.petrovska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-636

———- Кристина Ќурчиева Пено, помлад соработник, е-маил: kristina.peno@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-652

———- Лумние Балажи Фејза, советник, е-маил: lumnie.balazhi@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-653

———- Бејтулах Зибери, помлад соработник, е-маил: bejtullah.ziberi@malmed.gov.mk,  телефон: 075-251-027

——- – Одделение за медицински средства

———- Елеонора Пандова, раководител на одделение, е-маил: eleonora.pandova@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-643

———- Фоти Стефанов, виш соработник, е-маил: foti.stefanov@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-631

———- Ивана Цветноска, виш соработник, е-маил: ivana.cvetanoska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-646

———- Седат Дурмиши, помлад соработник, е-маил: sedat.durmisi@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-630

———- Наташа Симиќ, помлад соработник, е-маил: natasa.simik@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-619

———- Кристина Матовска Ѓурческа, советник, е-маил: kristina.matovska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-303-989

  • Сектор за правни и општи работи, информатичка поддршка и административно-технички работи

—– Валентина Цветановска, раководител на сектор, е-маил: valentina.cvetanovska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-615

——- – Одделение за правни и општи и административно-технички работи

———- Ана Ѓорѓиоска, самостоен референт, е-маил: ana.gjorgjioska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-634

———- Фросина карапандова, помлад референт, е-маил: frosina.karapandova@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-623

———- Зоран Андоновски, помошно техничко лице-курир,  телефон: 075-401-621

——- – Одделение за информатичка поддршка

———- Муаз Халили, е-маил: muaz.halili@malmed.gov.mk,  телефон: 072-695-666

  • Секторот за инспекциски надзор

—– Мирјана Дончева, раководител на сектор, е-маил: mirjana.donceva@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-614

——- – Одделение за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства

———- Љубица Атанасова, Помошник Раководител на сектор за инспекциски надзор и лиценцирање на лековите и медицинските средства – помошник главен инспектор, е-маил: ljubica.atanasova@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-624

———- Мирлинда Алими, Раководител на одделение за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства – Виш инспектор, е-маил: mirlinda.alimi@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-628

———- Славица Онческа, инспектор за надзор, е-маил: slavica.onceska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-625


Биљана Прентовска, инспектор за надзор, е-маил: biljana.prentovska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-626

Аделина Мурати, Помлад инспектор, е-маил: adelina.murati@malmed.gov.mk, телефон: 070-627-355

——- – Одделение за лиценцирање на лековите и медицинските средства

———- Рајна Костоска, раководител на одделение, е-маил: rajna.kostoska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-613

———- Јехона Алиу Шаќири, Раководител на одделение за фармако-економски и фармако епидемиолошки мислења, е-маил: jehona.shakiri@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-627

———- Снежана Коцевска, виш соработник, е-маил: snezana.kocevska@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-651

———- Шпенд Салиу, помлад соработник, е-маил: shpend.saliu@malmed.gov.mk,  телефон: 075-401-629