+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Организација 2

На  чело на Агенцијата за лекови и медицински средства-МАЛМЕД стои ДИРЕКТОР кој е одговорен за нејзиното работење, истата ја претставува и го координира работењето на нејзините организациски единици.
Организациската поставеност на Агенцијата е следна:

 1. Заменик Директор
 2. Одделениe за внатрешна ревизија
 3. Одделение за управување со човечки ресурси
 4. Одделение за финансиски прашања
 5. Сектор за информации за лекови и медицински средства
  • Одделение за фармаковигиланца и материовигиланца
  • Одделение за фармакоекономски и фармакоепидемиолошки мислења
 6. Сектор за проценка на документацијата за ставање на лекови и медицински средства во промет
  • Одделение за хумани лекови
  • Одделение за медицински средства
 7. Сектор за правни и општи работи, информатичка поддршка и административно-технички работи
  • Одделение за правни и општи и административно-технички работи
  • Одделение за информатичка поддршка
 8. Секторот за инспекциски надзор
  • Одделение за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства
  • Одделение за лиценцирање на лековите и медицинските средства

Список на вработени во Aгенција за лекови и медицински средства