+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

На 14 Ноември по повод Светскиот ден на дијабетесот, на настанот кој беше органзириан од страна на Сојузот на здруженија на  дијабетичари на Македонија, под  мотото – “Семејството и дијабетесот.” свое обраќање имаше директорот на МАЛМЕД Доц. Д-р Ќахил Ибраими. Тој притоа говореше за важноста на одбележувањето на овој ден како најдобар начин за демистификација на болеста и секако подигнување на свеста не само кај населението туку и кај сите други засегнати страни кои на било кој начин се дел од оваа  проблематика. Тука пред се, се мисли на здравствените работници, здравствените власти и фармацевтската индустрија кои сите заедно од свој аспект се должни да придонесат во подобрувањето на достапноста на лековите и медицинските средства кои се користат при сите типови на диабетес, како и во унапредувањето на знаењата и вештините околу употребата на истите.

Доц. Д-р Ибраими истотака истакна дека стратешка цел на Агенцијата за лекови и медицински средства е да обезбеди сигурни, ефикасни и квалитетни лекови на сите нивоа на здравстената заштита во Република Македонија и дека Агенцијата будно го следи ставањето во промет на сите лекови а посебно на инсулините настојувајки при тоа максимално да ги следи европските стандарди за обезбедување на квалитет со цел заштита на јавното здравје. Тој истотака истакна дека е голема предност што во нашата земја имаме регистрирани инсулини од светски познатите фарамцевтски компании.

На крај на настанот во знак на добрата соработка со МАЛМЕД , од страна на претседателот на Сојузот на здруженија на  дијабетичари на Македонија на директорот Доц. Д-р Ќахил Ибраими му беше врачена Благодарница.


Fjalim i drejtorit të MALMED-it me rastin e Ditës Botërore të Diabetit

Më 14 nëntor, me rastin e Ditës botërore të diabetit, drejtori i MALMED-it Doc. Dr. Qahil Ibraimi kishte fjalim në evenimentin e organizuar nga Lidhja e shoqatave të diabetikëve të Maqedonisë nën moton – “Familja dhe diabeti.” Me këtë rast ai foli për rëndësinë e shënimit të kësaj dite si mënyra më e mirë për demistifikimin e kësaj semundje dhe për ngritjen e vetëdijes jo vetëm në mesin e popullatës, por edhe ke të gjithë aktorët e tjerë që janë pjesë e kësaj çështjeje. Mbi të gjitha, këtu mendohet për profesionistët e shëndetit, autoritetet shëndetësore dhe industrinë farmaceutike të cilët të gjithë së bashku janë të obliguar të kontribuojnë në sigurimin e barnave dhe pajisjeve mjekësore që përdoren në të gjitha llojet e diabetit si dhe në avancimin e njohurive dhe aftësitve për përdorimin e tyre.

Doc. Dr Ibrahimi theksoi gjithashtu se qëllimi strategjik i Agjencisë për barna dhe pajise  mjekësore është që të mundësojë barna të sigurta, efektive dhe cilësore në të gjitha nivelet e mbrojtjes shëndetësore në vend dhe të monitorojë nga afër marketingun e të gjitha barnave dhe veçanërisht insulinës duke u përpjekur që të ndiqen standardet evropiane të sigurimit të cilësisë në masën maksimale të mundshme për të mbrojtur shëndetin publik. Ai gjithashtu vuri në dukje se është një avantazh i madh që në vendin tonë kemi regjistruar insulina nga kompanitë farmaceutike me renome botërore.

Në fund të evenimentit, si një shenjë e bashkëpunimit të mirë me MALMED-in, nga Presidenti i Lidhjes së shoqatave të diabetikëve të Maqedonisë drejtorit Qahil Ibraimi iu dha mirënjohje.