+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

По повод Светскиот ден на тромбозата, Директорката на Агенција за лекови и медицински средства М-р фарм. Висара Риза заедно со тим на вработени од МАЛМЕД учествуваше на стручната трибина на тема “Новите орални антикоагулантни лекови и можноста за нивна примена“.  На трибината организирана од страна на Македонско здружение по интерна медицина во соработка со Македонско здружение за кардиологија, Македонско здружение за хематологија, Македонско здружение за трансфузиона медицина и Македонско здружение за неврологија се дискутираа актуелните состојби, предизвиците  и потребите за воведување на нови лекови во терапијата со орални антикоагуланти. МАЛМЕД како регулаторно тело својот придонес во оваа насока го дава со својот постојан интерес за регистрација на нови лекови на нашиот пазар кои пред се треба да се ефикасни безбедни и го унапредуваат јавното здравје во нашата држава.


ANTI-KOAGULUESIT E RINJ ORAL DHE MUNDËSIA E APLIKIMIT TË TYRE

Me rastin e Ditës Botërore të Trombozës, Drejtori i Agjencisë së barnave dhe pajisjeve mjekësore, Mr. Farm. Visara Riza, së bashku me një ekip të stafit të MALMED morën pjesë në një panel diskutimi me temë “Anti-koaguluesit e rinj oral dhe mundësia e aplikimit të tyre”.
Në forumin e organizuar nga Shoqata Maqedonase e Mjekësisë Interne, në bashkëpunim me Shoqërinë Maqedonase të Kardiologjisë, Shoqërinë Maqedonase të Hematologjisë, Shoqërinë Maqedonase të Mjekësisë së Transfuzionit dhe Shoqërinë Maqedonase të Neurologjisë, u diskutuan për kushtet aktuale, sfidat dhe nevojat e terapistëve të rinj për antikoagulantë oralë. MALMED si një organ rregullator kontribuon në këtë drejtim me interesin e vazhdueshëm për regjistrimin e barnave të reja në tregun tonë që para së gjithash duhet të jenë në mënyrë efikase të sigurt dhe të promovojnë shëndetin publik në vendin tonë.

 

 

 

 

WTD Logo (color) type